c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2022_05_maj-214.jpg

Posiedzenie Komisji Statutowej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9.30  w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie wniosku Bolesławieckiej Rady Seniorów o nadanie nazwy Skwer Różany im. Stefanii Tajcher.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Wspólne posiedzenie Komisji ZRiSS, OKiS, IGPiB, RGiF

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 10.00  w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bolesławiec za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.