2019.04.11

OGŁOSZENIE o wyborze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego dla zadania pn. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turysytcznego "Łużyce-Bory"


 

W ramach projektu planuje się budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych
na terenie Gminy Bolesławiec (odcinek Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km) i Gminy Warta Bolesławiecka(3,33 km), biegnących po nieczynnym nasypie kolejowym, zagospodarowanie przebiegu szlaku rowerowego   w miejsca wypoczynku wyposażone
w ławostoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery (na obszarze Gmin Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica), montaż dwujęzycznych tablic turystycznych (dodatkowo
na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec) oraz wykonanie oznakowania całości przebiegu szlaku(o długości ponad 62 km).

Po stronie niemieckiej zaplanowano modernizację parku miejskiego, który znajduje się
na trasie istniejącej „Żabiej ścieżki” i jest zlokalizowany na obszarze ochrony krajobrazu „Bernsdorfer Teichlandschaft”. Zamierzone prace obejmą m.in. stworzenie ścieżki edukacyjnej, wydzielenie miejsc rekreacyjnych (plac do wypoczynku, platforma widokowa) oraz oznakowanie obszaru w tablice informacyjne przedstawiające m.in. opisy długowiecznych drzew zlokalizowanych na terenie parku.

W ramach   popularyzacji wiedzy o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym obszaru realizacji projektu zostanie utworzona 2-języczna aplikacja mobilna i strony internetowe.

Oprócz elementów z zakresu udostępnienia informacji cyfrowej Partnerzy przewidzieli również wykonanie dwujęzycznych papierowych map turystycznych, które będą zawierały opisy szlaków oraz parku w Bernsdorf.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego, popularyzacja oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego.

W ramach projektu realizowane będą wspólne wydarzenia promocyjno-kulturalne:

  • Konferencja inauguracyjna w Gminie Bolesławiec
  • Wydarzenie inauguracyjne w Mieście Bernsdorf
  • Piknik rycerski w Gminie Osiecznica
  • Piknik rowerowy w Gminie Bolesławiec
  • Piknik rodzinny w Gminie Warta Bolesławiecka
  • Dzień parków i ogrodów w Mieście Bernsdorf

Projekt realizowany od 1 września 2018 r. do 30 września 2019 r.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem – 1 516 153,91€

Suma wydatków kwalifikowalnych - 1 516 153,91€

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR – 1 288 730,30 €

Wkład własny – 227 423,61 €

Dofinansowanie projektu 85% wydatków kwalifikowalnych