c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_04_rynek_042021-117.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 7 maja 2021 r. (piątek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bolesławiec za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2020 rok.
  4. Sprawy bieżące i organizacyjne.