c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_06_rynek-230.jpg

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2019 rok.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji ZRiSS, OKiS, IGPiB oraz Komisji RGiF

 

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 1 lipca 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

2.1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019, sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

2.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

2.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
  2. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  3. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.