c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_03_marzec-112.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad XVIII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XVIII sesji.
 3. Aktualne funkcjonowanie szpitali: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w świetle zawartych kontraktów.
 4. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
 5. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 lutego 2020 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 lutego 2020 r.
 7. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 8. Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

8.2. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu,

8.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna - Zabobrze w Bolesławcu,

8.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska - S. Staszica w Bolesławcu,

8.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Bolesławcu,

8.6. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat,

8.7. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną Uchwałą Nr XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr X/119/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 3 października 2019 r.,

8.8. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec,

8.9. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.,

8.10. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu na kadencję 2020-2023 (wybory uzupełniające).

 1. Sprawy organizacyjne:

9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji.