Podjęcie uchwały poprzedziła dyskusja,  zaprezentowane zostały szczegółowe informacje  dotyczące zamówienia publicznego: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego”, przedstawiona została informacja pokontrolna z kontroli projektu przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.