POBIERZ WNIOSEK

 

REGULAMIN PROGRAMU BOLESŁAWIECKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

 

I.      Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa warunki wydawania i używania Bolesławieckiej Karty Mieszkańca, zwanej dalej BKM, o której mowa w uchwale nr XLVII/481/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca.

2.    Karta potwierdza uprawnienia mieszkańców miasta Bolesławiec do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie Bolesławiecka Karta Mieszkańca.

3.    BKM jest własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, która jest organizatorem Programu.

4.    Program BKM ma na celu:

1)    poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Bolesławca;

2)    zwiększenie dla mieszkańców dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej;

3)    umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;

4)    poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców;

5)    kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.

5.    Program jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz wzmocnieniem promocji w celu zachęcenia osób spoza miasta do osiedlania się na terenie miasta Bolesławiec.

6.    Karta jest kartą imienną, identyfikującą wyłącznie osobę, której została wydana, a także określającą tę osobę jako mieszkańca miasta Bolesławiec.

7.    BKM nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

8.    Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

 

II.    Zasady wydawania BKM

1.       Do otrzymania BKM uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta Bolesławiec, który:

1)    rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklaruje, że jego miejscem stałego zamieszkania jest miasto Bolesławiec;

2)    jest rolnikiem, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa;

3)    jest osobą bezrobotną;

4)    otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

2.       Osobom wskazanym w ust. 1 BKM wydawana jest na podstawie wniosku, którego wzór określa Organizator Programu

3.       Do otrzymania BKM uprawnieni są również następujący członkowie rodziny osoby, o której mowa w ust. 1, zamieszkujący pod tym samym adresem, nieuzyskujący dochodów:

1)    niepracujący współmałżonek;

2)    dzieci do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujący naukę do 25 roku życia;

3)    osoby niepełnosprawne.

4.       Dane osób wskazanych w ust. 3 podawane są we wniosku składanym przez osobę wskazaną w ust. 1, z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby, których dane zostały podane we wniosku, które ukończyły 16 rok życia zobowiązane są do wypełnienia i podpisania Załącznika nr 1 do wniosku.

5.       Do otrzymania BKM uprawnione są także dzieci przebywające w domu dziecka zlokalizowanym w mieście Bolesławiec oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Bolesławiec.

6.       Wnioski o wydanie BKM oraz dystrybucja BKM prowadzona jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 9:00 do 13:00 lub w innych utworzonych punktach. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.boleslawiec.eu/ zakładka BKM.

7.       Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:

1)    dokument tożsamości;

2)    pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie miasta Bolesławiec i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3;

3)    w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument);

4)    w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu;

5)    w przypadku osób otrzymujących zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu – decyzję o przyznanym zasiłku stałym  wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu;

6)    w przypadku osób niepełnosprawnych  - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

7)    w przypadku dziecka z Domu Dziecka w Bolesławcu – zaświadczenie Dyrekcji o przebywaniu dziecka w placówce;

8)    w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

8.       W przypadku rolnika, utrzymującego się wyłącznie z rolnictwa, do składanego wniosku należy dołączyć oświadczenie rolnika indywidualnego stanowiące Załącznik nr 2 do wniosku.

9.       BKM wydawana jest bezpłatnie na okres 5 lat.

10.   Okres ważności BKM nie jest tożsamy z okresem na jaki została wydana. Utrata uprawnień do posiadania BKM powoduje jej nieważność.

11.   Organizator  Programu zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień do BKM w trakcie trwania ważności karty.

12.   W przypadku zmiany danych osobowych, duplikat BKM będzie wydawany bezpłatnie.

13.   W przypadku zniszczenia lub utraty karty, wprowadza się opłatę w wysokości 30 zł za wydanie duplikatu BKM, którą należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora Programu nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

14.   Warunkiem wydania nowej BKM będzie zwrot karty uszkodzonej lub pisemne oświadczenie o niemożności zwrócenia karty.

15.   BKM wydawana będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie do 14 dni.

16.   Odbiór BKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, która zobowiązana jest do weryfikacji swojej tożsamości na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

17.   Odbiór BKM osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę – rodzica lub opiekuna prawnego.

 

III.  Zasady użytkowania BKM

1.         BKM wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i powinna być użytkowana przez osobę, której została przyznana. Nie może być udostępniana innym osobom nieuprawnionym.

2.         Użytkownik BKM może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Organizatora Programu.

3.         Ulgi i zwolnienia mają zastosowanie do obowiązujących cen biletów normalnych i ulgowych i nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami obowiązującymi u Partnerów Programu.

4.         W razie wątpliwości co do tożsamości osoby okazującej BKM przedstawiciele Partnerów Programu mają prawo żądać od Użytkownika BKM okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5.         W przypadku posługiwania się BKM przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera Programu ma prawo zatrzymać BKM. Wówczas BKM zostaje niezwłocznie przekazana do Organizatora Programu.

6.         Użytkownik BKM zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Programu o każdorazowym:

1)    zagubieniu BKM;

2)    utraty uprawnień do posiadania BKM;

3)    trudności technicznych z odczytaniem BKM.

7.         Organizator Programu unieważnia/blokuje BKM w sytuacji:

1)    utraty uprawnień do posiadania BKM;

2)    stwierdzenia faktu korzystania lub próby skorzystania z BKM przez osoby nieuprawnione;

3)    nieprzestrzegania przez użytkownika BKM postanowień niniejszego Regulaminu.

 

IV.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników BKM w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Gmina Miejska Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, NIP:  612-16-36-326.

2.         Gmina Miejska Bolesławiec jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika BKM osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.         Gmina Miejska Bolesławiec zapewni Użytkownikowi BKM dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

4.         Podanie przez Użytkownika BKM danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika BKM i tym samym uprawnia Gminę Miejską Bolesławiec do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika BKM.

5.         Gmina Miejska Bolesławiec zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika BKM, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik BKM jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

 

V.        Klauzula informacyjna dla zbioru Bolesławiecka Karta Mieszkańca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

2.      Inspektor Ochrony Danych (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:

1)    art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2)    uchwały Nr XLVII/481/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca.

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres ważności wydanej Bolesławieckiej Karty Mieszkańca.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania Danych osobowych będzie odmowa wydania Bolesławieckiej Karty Mieszkańca.

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.