tabliczka informacyjna o stanowisku ręce{avsplayer}

 

Urząd Miasta Bolesławiec zapewnia obsługę osób głuchych dzięki usłudze tłumacza migowego. Osoba zainteresowana może skorzystać z pomocy tłumacza do załatwienia spraw urzędowych bez wcześniejszego powiadamiania urzędu. Usługa dostępna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w piątki od 8:00 do 14:00.

Przygotowany zestaw do komunikacji z osobami niesłyszącymi znajduje się w Urzędzie Miasta Bolesławiec przy ul. Piłsudskiego 1 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze w pokoju nr 9.

Usługa ułatwi Państwu załatwienie spraw urzędowych poprzez stały dostęp do profesjonalnego tłumacza języka migowego za pośrednictwem wideotłumacza i przy pomocy pracownika urzędu.

W Urzędzie Miasta Bolesławiec możesz:

- załatwić sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego (zgłoszenie narodzin dziecka, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy, zmiana imienia lub nazwiska, Rodzina 500+, zgłoszenie zgonu, zawarcie małżeństwa, odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego i inne)

- załatwić sprawy związane z nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym (uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składanie uwag do planów miejscowych, podziały nieruchomości, nadanie numerów adresowych, przetargi itp.)

- załatwić sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej i licencjami (zarejestrowanie, zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej, uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgłoszenie świadczenia usług hotelarskich, uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką itp.)

- załatwić sprawy związane z podatkami i opłatami (zgłoszenie/zmiana opodatkowania nieruchomości, uzyskanie ulg podatkowych, opłaty od posiadania psa, inne zaświadczenia)

- załatwić sprawy związane z wyborami (wpisanie lub skreślenie z rejestru wyborców, udostępnienie rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do glosowania)

- załatwić sprawy związane ze świadczeniami pieniężnymi za ćwiczenia wojskowe

- załatwić sprawy dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych  (zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy, udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, wyrobienie dowodu osobistego, zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, PESEL, uzyskanie zaświadczeń)

- załatwić sprawy związane z infrastrukturą miejską i ochroną środowiska (uzgodnienie lokalizacji zjazdu  z drogi publicznej, zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego, usunięcie drzew lub krzewów, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach)

- załatwić sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi (opłaty za gospodarowanie odpadami, uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej)

- załatwić sprawy związane z oświatą kulturą i działalnością pożytku publicznego (zgłoszenie lub wykreślenie  z ewidencji szkół, uzyskanie wpisu/wykreślenie z rejestru żłobków, przyznawania stypendium, zasiłków szkolnych dla uczniów, uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej)