c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_06_rynek-114.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się L sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad L sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad L sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 maja  
  2018 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLIX sesji odbytej w dniu 30 maja 2018 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Sytuacja ekonomiczna spółek miejskich: MZGK,MZK, TBS, ZEC, BFPK, PWiK.
 7. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.
 10. Projekty uchwał Rady Miasta:

10.1. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,

10.2. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,

10.3. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

10.4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Bolesławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Bolesławcu jako zabezpieczenia z tytułu udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na rzecz tego Zakładu,

10.5. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie miasta Bolesławiec,

10.6. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Bolesławiec,

10.7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

10.8. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.,

10.9. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 2. Sprawy organizacyjne:

12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 2. Zamknięcie sesji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information