c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2018_05_ratuszV2018-555.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

orządek obrad XLIX sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIX sesji.
3.    Wręczenie aktów nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.
4.    Przyjęcie protokołów XLVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 kwietnia   
2018 r. oraz XLVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 9 maja 2018 r.
5.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLVII sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. oraz XLVIII sesji odbytej w dniu 9 maja 2018 r.
6.    Informacje:
6.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
6.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2017.
7.1. Wprowadzenie do dyskusji.
7.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta za 2017 r.
7.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały  nr V/1/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2017 rok.
7.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2017 rok.
7.5. Stanowiska Klubów Radnych.
7.6. Dyskusja.
7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
7.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
8.    Sprawozdanie z działalności MOPS, I ŚDS, II ŚDS, DDzP oraz DPS za 2017 r.
9.    Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1.    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu,
9.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: A. Asnyka – T. Jasińskiego
w Bolesławcu,
9.3. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
9.4. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2018-2020,
9.5. w sprawie nadania statutu Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
9.6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/474/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
9.7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowego Gminy Miejskiej Bolesławiec,
9.8. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
11. Sprawy organizacyjne:
11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Zamknięcie sesji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information