c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_12_sesja_budzet_sesja_rm-226.JPG

W grudniu radni Rady Miasta Bolesławiec uchwalili budżet na 2018. Tegoroczny budżet Bolesławca budżet zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 182.844.195 zł, po stronie wydatków 190.952.875 zł. Wśród wydatków główne pozycje zajmują pomoc społeczna i pomoc rodzinie oraz edukacja publiczna.

 

 

Planowane wydatki na oświatę w 2018 r.  wynoszą 39 861 066 zł, w tym: subwencja oświatowa – 25 483 739 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 515 036 zł. -  Z budżetu miasta dokładamy do zadań oświatowych  12 862 291 zł – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman. Uzupełnieniem oferty dla szkół i przedszkoli są działania proekologiczne Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym: warsztaty, konkursy, akcje edukacyjne – 80 000 zł
Na działalność 5 szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości  22 239 870 zł, w tym 6 079 120 zł na oddziały gimnazjalne. Uczęszcza do nich 3 038 uczniów, w tym 752 uczniów w oddziałach gimnazjalnych. Liczba oddziałów wynosi 122, w tym 26 oddziałów gimnazjalnych. Średni roczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej to 7 069 zł, w oddziale gimnazjalnym 8 084 zł. Średni roczny koszt utrzymania oddziału szkolnego wynosi 168 341 zł, oddziału gimnazjum 233 812 zł.
Na działalność 7 miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 113 783 zł. Do przedszkoli miejskich  uczęszcza 833 dzieci. W przedszkolach są 34, w tym 2 oddziały żłobkowe w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5. Średni roczny koszt utrzymania dziecka wynosi 9 740 zł, średni roczny koszt utrzymania oddziału przedszkolnego 238 641 zł
- W 2018 roku planujemy działania przy realizacji bieżących i rozpoczęcie nowych projektów dofinansowanych z środków unijnych i krajowych. Zaplanowane wydatki na realizację projektów to kwota 332 647 złotych. W 2018 roku planujemy również zrealizować projekt pn. „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – informuje prezydent miasta Piotr Roman. Kompleksowe wyposażenie 14 pracowni bolesławieckich szkół w terminale z monitorami, tablice multimedialne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy dla nauczycieli, biurka i krzesła (dostosowane do wieku dzieci), nakładki na stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz oprogramowanie do zarządzania pracownią, oprogramowanie edukacyjne, a także jeden zestaw robotów do nauki programowania (15 robotów z tabletami). Wartość inwestycji w 2018 roku to kwota 2 200 461 zł (wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec 373 816 zł).
Planowana kwota dotacji z budżetu miasta Bolesławiec dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostek samorządu terytorialnego wynosi 8 081 669 zł. Dotacja zostanie przekazana dla 6  przedszkoli w wysokości 4 561 454 zł, do których uczęszcza 697 dzieci; 4 szkół podstawowych w wysokości 3 162 489 zł, do których uczęszcza 518 uczniów; 2 gimnazjów w wysokości 271 016 zł, do których uczęszcza 48 uczniów.
W budżecie zaplanowano również dotację w wysokości 86 710 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci, które są mieszkańcami miasta Bolesławiec, a uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin – 22 dzieci.
Planowane wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie w 2018 roku wynoszą 40 805 220 zł. Na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 35 733 391zł, w tym 17 552 000 zł na wypłatę świadczenia 500+.   W budżecie zaplanowane środki na Dom Pomocy Społecznej  wynoszą 1 996 633 zł. Na ośrodki wsparcia zaplanowano 1 537 598 zł, w tym I Środowiskowy Dom Samopomocy 527 802 zł, II Środowiskowy Dom Samopomocy 533 996 zł, Dom Dziennego Pobytu 475 800 zł.
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2018 r.: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki - 2.609.926 zł (podmiotowa), Miejska Biblioteka Publiczna - 1.128.523 zł (podmiotowa), Muzeum Ceramiki - 1.255.904 zł (podmiotowa). Ogółem stanowi to kwotę 4.943.353 zł
Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury wynoszą 1.134.319 zł: organizacja imprez kulturalnych (BOK-MCC) - 353.958 zł, realizacja zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych (Muzeum Ceramiki) - 780.361 zł.
Na funkcjonowanie i obsługę wszystkich obiektów będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano 5 003.881 zł.
Dodatkowo w budżecie zaplanowano środki na kulturę w wysokości 126.000 zł, w tym m.in 82.000 zł - na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zlecanych podmiotom zewnętrznym; 30.000 zł – na przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.
Gmina Miejska Bolesławiec realizuje ważne społecznie cele w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie uzależnieniom. Celem głównym jest kształtowanie polityki społecznej w kierunku ograniczania skali występujących na terenie Bolesławca uzależnień oraz ich negatywnych następstw, w tym przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii wynoszą 54 000 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zapanowano 1 046 000 zł, w tym m.in.: współpraca  z podmiotami działającymi w sferze zdrowia publicznego, organizacjami pozarządowymi – 111 500 zł; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 70 088 zł; działalność profilaktyczno-edukacyjna m.in. świetlice środowiskowe; programy profilaktyczne; alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 602 302 zł; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 102 304 zł.
Dotacje z Gminy Miejskiej Bolesławiec na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań pożytku publicznego, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na zadania z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej  zaplanowano  523 000 zł, w tym m.in: 495 000 zł na dofinasowanie działań sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Bolesławcu realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – 380.000 zł. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej -  65 000 zł.
Na zadania z zakresu polityki społecznej mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zaplanowano 15 000 zł. Na zadania z zakresu profilaktyki zdrowia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaplanowana kwota wynosi 17 000 zł.
W 2018 r. nastąpi realizacja nowego programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej”. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program przewidziano na lata 2018 – 2020. Ponadto przewiduje się realizację programów: „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci”, „Profilaktyka próchnicy u dzieci”, „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”. Łączna kwotę kwota wynosi 170 000 zł.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information