c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_06_praza_magisterska.jpg

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza XI edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.Prace należy zgłaszać do dnia 31 października 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU
Niniejszym zostaje ogłoszona XI edycja Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii
i współczesności miasta Bolesławiec.
Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2015/2016 i 2016/2017 na wszystkich uczelniach państwowych
i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.
Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

PROCEDURA ZGŁASZANIA PRAC:

Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac magisterskich
lub doktorskich, które Dziekan Wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne
i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić
do Konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę. Nie można zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.
Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41 osobiście lub drogą pocztową
do dnia 31 października 2017 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Na kopercie prosimy dopisać:

„BOLESŁAWIEC - KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DOKTORSKĄ".
 
Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:
- 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,
- zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),
- potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,
- recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,
- wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu),
- jednostronicowe streszczenie pracy,
- oświadczenie autora pracy
Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41 osobiście lub drogą pocztową
do dnia 31 października 2017 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Na kopercie prosimy dopisać:

„BOLESŁAWIEC - KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DOKTORSKĄ".
 
Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:
- 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,
- zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),
- potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,
- recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,
- wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu),
- jednostronicowe streszczenie pracy,
- oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych
w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec lub jednostki organizacyjne, po korekcie redakcyjnej,
- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy,
- w przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych (magisterskich) uzyskanych
za granicą potwierdzenie zgodne z procedurą określoną w art. 191a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.),
 - w przypadku prac doktorskich obronionych za granicą potwierdzenie zgodne
z procedurą określoną w art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz. U.
z 2016, poz. 882 ze zm.).
Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszone prace, muszą być napisane                           lub przetłumaczone na język polski.
Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie Kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.
Konkurs odbędzie się, jeśli wpłynie co najmniej 5 prac spełniających wymogi formalne.
W przypadku zgłoszenia do Konkursu mniej niż 5 prac Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość: odstąpienia od Konkursu lub wydłużenia naboru prac
w ramach XI edycji Konkursu do 31 października 2018 roku oraz rozszerzenia grupy osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2017/2018.  
Decyzja o realizacji Konkursu (odstąpieniu bądź wydłużeniu naboru) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła Konkursu,
którą reprezentują przedstawiciele:
Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby),
Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).
Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec
nie wchodzący w skład Kapituły.
Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów Konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne
w następującej wysokości (netto):
· I nagroda   3 000 zł (trzy tysiące złotych),
· II nagroda  2 000 zł (dwa tysiące złotych),
· III nagroda 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).
Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy
oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł: (jeden tysiąc złotych).

Kapituła ma prawo do dokonania innego podziału nagród.

Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i szeroko rozpowszechnione.
Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje
w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 grudnia 2017r.
W przypadku wydłużenia naboru w ramach XI edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi do 28 grudnia 2018 r.
Decyzja o wyborze laureatów będzie podana w protokole obrad Kapituły
i przedstawiona zostanie przy ogłoszeniu wyników Konkursu.
O terminie ogłoszenia wyników Konkursu uczestnicy, promotorzy, władze uczelni,
które zgłosiły prace, zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie,
za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu).
Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi, a po rozstrzygnięciu przekazane zostaną do Biblioteki Muzealnej znajdującej się w Muzeum Ceramiki
w Bolesławcu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu
w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu prosimy o kontakt
pod numerami telefonu (75) 645-64-00, 645-65-61, lub drogą elektroniczną
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszone prace, muszą być napisane                           lub przetłumaczone na język polski.
Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie Kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.
Konkurs odbędzie się, jeśli wpłynie co najmniej 5 prac spełniających wymogi formalne.
W przypadku zgłoszenia do Konkursu mniej niż 5 prac Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość: odstąpienia od Konkursu lub wydłużenia naboru prac
w ramach XI edycji Konkursu do 31 października 2018 roku oraz rozszerzenia grupy osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2017/2018.  
Decyzja o realizacji Konkursu (odstąpieniu bądź wydłużeniu naboru) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła Konkursu,
którą reprezentują przedstawiciele:
Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby),
Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).
Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec
nie wchodzący w skład Kapituły.
Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów Konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne
w następującej wysokości (netto):
· I nagroda   3 000 zł (trzy tysiące złotych),
· II nagroda  2 000 zł (dwa tysiące złotych),
· III nagroda 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).
Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy
oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł: (jeden tysiąc złotych).

Kapituła ma prawo do dokonania innego podziału nagród.

Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i szeroko rozpowszechnione.
Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje
w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 grudnia 2017r.
W przypadku wydłużenia naboru w ramach XI edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi do 28 grudnia 2018 r.
Decyzja o wyborze laureatów będzie podana w protokole obrad Kapituły
i przedstawiona zostanie przy ogłoszeniu wyników Konkursu.
O terminie ogłoszenia wyników Konkursu uczestnicy, promotorzy, władze uczelni,
które zgłosiły prace, zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie,
za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu).
Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi, a po rozstrzygnięciu przekazane zostaną do Biblioteki Muzealnej znajdującej się w Muzeum Ceramiki
w Bolesławcu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu
w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu prosimy o kontakt
pod numerami telefonu (75) 645-64-00, 645-65-61, lub drogą elektroniczną
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIOWA