c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_05_sesja.jpg31 maja 2017 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Bolesławca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się ze: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok, 2) sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 4) informacją o stanie mienia gminy, 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która wniosła do Rady Miasta uchwałę o udzielenie absolutorium i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta oraz informacje o stanie mienia komunalnego. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. Dokonując zmian w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta działał w tym zakresie w granicach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta oraz własnych kompetencji wynikających z obowiązujących przepisów.

Przy wykonywaniu budżetu, Prezydent Miasta kierował się zasadami określonymi w rozdziale „Zasady gospodarowania środkami publicznymi” ustawy o finansach publicznych:

- przestrzegał zakazu przekazywania środków publicznych pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imiennie wymienionych wydatków (budżet obejmuje całość pobieranych wpływów oraz dokonywanych wydatków i rozchodów),

- stosował zasady powszechności i równości w dostępie do realizacji zadań publicznych (np. udzielanie dotacji z budżetu różnym podmiotom bez względu na ich przynależność sektorową – sektor publiczny lub niepubliczny);

- wydatkował środki publiczne zgodnie z celami i maksymalnymi limitami ustalonymi w uchwale budżetowej oraz w planie finansowym w sposób celowy, oszczędny, efektywny, przestrzegając zasadę legalności, rzetelności, jawności i przejrzystości;

- zaciągał zobowiązania zgodnie z kwotami ustalonymi w planie wydatków na 2016 rok i z udzielonymi przez Radę Miasta upoważnieniami;

- przyznawał środki publiczne na realizację zadań przygotowując oferty nie zawierające znamion czynów nieuczciwej konkurencji (niezależnie od statusu podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych);

- lokował wolne środki na rachunkach bankowych poza bankiem prowadzącym obsługę bankową  uzyskując korzystniejsze warunki;

- udzielał ulg dotyczących należności pieniężnych stosując obowiązujące przepisy (KPA, Ordynacja podatkowa, uchwały Rady Miasta Bolesławiec).

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi głosowało 20 radnych, bez głosów „przeciw” i bez głosów wstrzymujących się.

Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2017_05_sesja1.jpg

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information