Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREYZDENT MIASTA BOLESAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 21 lutego 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka zabudowana nr 43/19 o pow. 0.0355 ha wraz z budynkiem mieszkalnym, obręb 0009, położonej w Bolesławcu przy ul. Wybickiego nr 16.

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i posiada urządzoną księgę wieczystą Kw nr JG1B/00043276/8 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 43/19 wraz z budynkiem mieszkalnym wynosiła netto – 410.000 zł.

Wadium w pieniądzu w wysokości – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 17 lutego 2017 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na nieruchomość gruntową zabudowaną tj. działkę nr 43/19 wraz z budynkiem mieszkalnym – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 455.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) za działkę zabudowaną nr 43/19 wraz z budynkiem mieszkalnym. Nabywcą nieruchomości gruntowej zabudowanej zostali Państwo Marek i Agnieszka Michnej.

wybickiego 16 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information