Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 3 listopada 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 949/5 o pow. 0.3688 ha, obręb 0009, położonej w Bolesławcu przy Placu ks. Jerzego Popiełuszki – z przeznaczeniem pod budowę hotelu.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w księdze wieczystej Kw nr JG1B/00018974/8 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (netto) działki nr 949/5 wynosiła – 1.500.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 31 października 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 949/5 – wniósł jeden uczestnik, który został dopuszczony do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę netto w wysokości:
- 1.515.000 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych) za działkę nr 949/5.

Nabywcą nieruchomości gruntowej została Spółka pod nazwą „IBIS BOLESŁAWIEC” Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny nr 38 w imieniu której występowali Pan Prezes Zarządu Radosław Naskręt i Członek Zarządu Pan Jakub Cieśla.

popieluszki ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information