Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 18 maja 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki niezabudowane nr: 428/2 o pow. 0.1075 ha, położona w Bolesławcu przy ul. Śluzowej i działka nr 430 o pow. 0.1319 ha, położona w Bolesławcu przy ul. Żołnierzy Wyklętych, obręb 8 - z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisane są w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014967/7 założonej dla obrębu 8 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 428/2 wynosiła – 69.000 zł
Cena wywoławcza (brutto) działki nr 430 wynosiła – 75.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 13 maja 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 428/2 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.
Wadium na działkę nr 430 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 69.690 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) za działkę nr 428/2. Nabywcą nieruchomości gruntowej została Pani Patrycja Wieczorek.
- 75.800 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) za działkę nr 430.

Nabywcą nieruchomości gruntowej został Pan Tomasz Dorosz prowadzący działalność pod nazwą TND EXPRESS & LOGISTICS z siedzibą w Nowej Wsi Grodziskiej nr 71A.

sluzowa wykletych ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information