Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 14 kwietnia 2016 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin II przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 11/22 o pow. 0.1838 ha, obręb 8, położonej w Bolesławcu przy Pl. Piastowskim – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014967/7 założonej dla obrębu 8 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 11/22 wynosiła – 69.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 11 kwietnia 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 11/22 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości:
- 69.700 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) za działkę nr 11/22. Nabywcą nieruchomości gruntowej został Pan Mariusz Zgodziński

dz 11 22 ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information