Zgodnie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na dzień 2 lutego 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali nr 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (I piętro) – został wyznaczony termin I przetargu ustnego nieograniczonego - na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 11/20 o pow. 0.1144 ha, obręb 8, o użytku Ls, położona w Bolesławcu przy Placu Piastowskim – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej nr JG1B/00014967/7, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu dla nieruchomości obrębu 8. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza (brutto) działki nr 11/20 wynosiła – 75.000 zł

Wadium w pieniądzu w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należało wnieść do dnia 29 stycznia 2016 roku, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wadium na działkę nr 11/20 – wniosło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni
do udziału w przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu - za działkę nr 11/20 o pow.0.1144 ha przy Pl. Piastowskim - osiągnięto cenę w wysokości 138.000,-zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych). Nabywcą nieruchomości został Pan Tomasz Dorosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TND EXPRESS & LOGISTICS z siedzibą w Nowej Wsi Grodziskiej.

dz 11 20ewid

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information