Łokietka nr 2 m 1 ewid

Lokal

położony 

przy ulicy

   Łokietna nr 2  

    Lokal    

nr 1 

  Pow. lokalu  

44,44 m2 

Cena
  wywoławcza:  

149.000,00

Przetarg

  24 lutego 2022 r.  

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.3.2021

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 1899), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Nr 345/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Łokietka Nr 2 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego  

Prezydent Miasta Bolesławiec

O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Łokietka Nr 2 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Łokietka nr 2 m 1 pogl  Łokietka nr 2 m 1 mpzp  Łokietka nr 2 m 1 ort  Łokietka nr 2 m 1 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Łokietka Nr 2
w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 145 o powierzchni 0.0184 ha (obręb 8).
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00042541/0.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r., działka Nr 145 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej  (symbol z planu: G-MS1). Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W § 8 uchwały ustalone zostały ograniczenia, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest na obrzeżu centralnej części miasta.
W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień  zużycia  technicznego budynku wysoki.

 

Opis lokalu

- położony na parterze budynku;

- skład: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka  - o łącznej powierzchni 44,44 m2;

- pomieszczenia przynależne - dwie piwnice o łącznej powierzchni
10,54 m2 (I - o pow. 7,99 m2 i II - o pow. 2,55 m2);

- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 129/1000;

- ściany: tynki cementowo - wapienne malowane, w łazience i części kuchni płytki ceramiczne ; podłogi: panele podłogowe, płyta pilśniowa; stolarka okienna: drewniana skrzynkowa (stara); instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna; brak ogrzewania;
- funkcjonalność: niska;

- stopień zużycia technicznego lokalu bardzo wysoki, elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany, stolarki drzwiowej brak. Podłogi kwalifikują się do wymiany. Stolarka okienna stara, nieszczelna i wypaczona, znaczne ubytki w oszkleniu.

Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza (zł)

149.000,00

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 129/1000 - stanowi 4,18 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 685 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. 

Wadium wniesione w pieniądzu, stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

25.000,00

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

1.490,00

 

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, IV piętro). 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr  04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 21 lutego 2022  r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 21 lutego 2022 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 21 lutego 2022 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal w dniu 09 lutego 2022 r. w godz. od 14.30 do 15.00

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
- pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa;
- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Opłaty notarialne i sądowe związane ze sporządzeniem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu,warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514. Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 ( I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec - w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bolesławiec 

Ograniczenia dotyczące sposobu poruszania się uczestników przetargu/oferentów na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec podczas przetargów na sprzedaż nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego.

1. Każdy z uczestników przetargu po wejściu do budynku Urzędu Miasta Bolesławiec (biurowiec, wejście od strony Placu Piłsudskiego) zobowiązany jest do: 
a) przebywania w masce, dezynfekcji dłoni. Płyny do dezynfekcji udostępnione będą przez Urząd Miasta Bolesławiec, 
b) złożenia oświadczenia*, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Na sali, w której odbywa się przetarg, mogą przebywać wyłącznie osoby które: 
a) są pracownikami Urzędu Miasta Bolesławiec związanymi z organizowanym przetargiem,
b) są uczestnikami przetargu, tj. złożyły stosowne dokumenty, o których mowa w warunkach przetargu i których tożsamość została potwierdzona poprzez okazanie dowodu osobistego/paszportu. 

3. Po wejściu na salę uczestnicy przetargu zobowiązani są do zachowania co najmniej 1,5 - metrowego odstępu pomiędzy sobą.

* druk oświadczenia udostępniony zostanie przez Urząd Miasta Bolesławiec