Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ewid 

Działka

przy 

ul. Staroszkolnej

Dz. nr

92/3,

465/7,

71/6

Łączna

pow. dz.

 1.6468  ha

Cena

wywoławcza :

4.900.000 zł

Przetarg

24 września 2020 r.

godz. 11.00 

MiG-V.6840.1.33.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490), zarządzenia Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zarządzenia nr 209/2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z działek niezabudowanych nr 92/3, nr 465/7, nr 71/6, położonej w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia nr 343/2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z działek niezabudowanych nr 92/3, nr 465/7, nr 71/6, położonej w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego ,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej,
składającej się z działek niezabudowanych nr 92/3 o użytku RIVa, nr 465/7 o użytku Bp i nr 71/6 o użytku RIVa o pow. łącznej 1.6468 ha, obręb 0010 miasta Bolesławiec
– z przeznaczeniem pod zabudowę usług wielkopowierzchniowych.    

 

Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 pogl  Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 mpzp  Staroszkolna 92 3 465 7 71 6 ort

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do IV przetargu wynosi – 4.900.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                             900.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg
odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony był na dzień 12 czerwca 2019r., drugi na dzień 3 października 2019r., a trzeci na dzień 20 lutego 2020r. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 21 września 2020r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 21 września 2020r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 21 września 2020r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Bolesławiec przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej, przy głównej trasie prowadzącej w kierunku Legnicy i Wrocławia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się market Biedronka i Stokrotka oraz Galeria Handlowa. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się osiedle budynków wielorodzinnych. 
Teren działek o kształcie nieregularnym z bardzo dogodnym dostępem komunikacyjnym. Odległość do centrum administracyjnego i handlowego ok. 0,5 km. Działki częściowo zabudowane płytami betonowymi i pozostałościami po budowlach byłego dworca kolejowego. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr XLVIII/388/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku – działki przeznaczone są pod tereny usług wielkopowierzchniowych – symbol z planu C-UC1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C-UC1 ustala się jako :
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, zabudowa usługowa komercyjna - obiekty wielkopowierzchniowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 
2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi wraz z obsługującym układem komunikacyjnym.
Na terenie o którym mowa obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik  intensywności zabudowy winien zawierać się w przedziale od 0.2 do 3.0,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 0.8,
c) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
d) wysokość  budynków do kalenicy lub najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 30m,
e) wysokość budowli i obiektów inżynierskich (np. maszty, pylony, kominy) nie może przekraczać 60m,
f) szerokość elewacji frontowej budynku dowolna,
g) dachy o dowolnej geometrii i dowolnym pokryciu,
h) obsługa komunikacyjna terenu z dróg: C-KDd2, C-KDp1,
i) dopuszcza się obsługę komunikacyjną poprzez teren C-KS2,
j) liczba miejsc do parkowania na każdej działce nie być mniejsza niż 1 stanowisko na 25m2 p.u. usług:
2) w zakresie linii zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 od drogi C-KD11, C-KDdp1, C-KDd2 oraz 10 m od linii rozgraniczających tereny C-U8.  

Na działkach występuje zadrzewienie i zakrzewienie. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu przepisy obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. .Dz. U. z 2018r. poz. 1614). Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania działek, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W zależności od charakteru użytkowania, nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienie dostawy mediów. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec. W przypadku stwierdzenia na działkach sieci uzbrojenia podziemnego nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci, albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z każdym właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu, na warunkach rynkowych. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w księdze wieczystej Kw nr JG1B/00037533/3 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu.
Działka nr 465/7 (przed scaleniem i podziałem gruntów działka nr 70/3, nr 70/4 i nr 70/11) obciążona jest:
- nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebnością przesyłu, nie ujawnioną w księdze wieczystej Kw nr JG1B/00037533/3 wynikającą z aktu notarialnego nr 8022/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku – polegającą na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń (szafa rozdzielcza i kable energetyczne niskiego napięcia) zaznaczonych kolorem czerwonym na załączonej mapie w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji, a także do informowania o pracach budowlanych i ziemnych oraz niezabudowaniu w sposób trwały przedmiotowej działki wokół przebiegu linii na rzecz – „PKP ENERGETKA S.A.” z siedzibą w Warszawie Zakład Dolnośląski we Wrocławiu  i jej następców prawnych,
- nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebnością przesyłu polegającą na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń (kabel lokalny relacji: ND Bolesławiec – Dworzec Bolesławiec Wschodni, na którym pracują łącza telesterowni związane z prowadzeniem ruchu kolejowego) zaznaczonych na mapie kolorem zielonym, w celu ich konserwacji, remontu, modernizacji a także do informowania o pracach budowlanych i ziemnych oraz niezabudowaniu w sposób trwały przedmiotowej działki wokół przebiegu linii kablowych na rzecz – TK Telekom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej nr 10/12 A i jej następców prawnych.
Gmina Miejska Bolesławiec wystąpiła do „PKP ENERGETYKA” S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Dolnośląski we Wrocławiu oraz do TK Telekom Sp. z o.o. w Warszawie o wykreślenie służebności przesyłu z wyżej wymienionej księgi wieczystej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej
,- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa.
Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.


Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w  księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108).