Zaborze 110 dz 83 1 ewid 

Lokal mieszkalny

przy ul. Zabobrze 110

nr 6

działka  

nr 

83/1

pow. dz. 

0.0298 ha

  

Cena: 

 185 000 zł

 

 Przetarg

15 pażdziernika 2019 r.

godz. 11.00 

 

 

 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Zabobrze Nr 110 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Zabobrze Nr 110 w Bolesławcu wraz

ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zaborze 110 dz 83 1 pogl Zaborze 110 dz 83 1 mpzp Zaborze 110 dz 83 1 ort Zaborze 110 dz 83 1 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 6 znajduje się w budynku przy ul. Zabobrze Nr 110 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 83/1 o powierzchni 0.0298 ha (obręb 6). Budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień zużycia technicznego budynku – przeciętny.

Nieruchomość położona jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dolina rzeki Bóbr.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00020811/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr XLIV/367/09 z dnia 28 października 2009r., działka Nr 83/1 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem G-MWn2: tereny zabudowy wielorodzinnej niskiej.

Opis lokalu:

- położony na II (ostatnim) piętrze budynku;
- skład: 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i kotłownia - o łącznej powierzchni 94,20 m2;
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,40 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 22/100;
- ściany: tynki cementowo wapienne malowane, w łazience płytki ceramiczne;
- podłogi: 
deski lakierowane w 3 pokojach, wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, w łazience płytki ceramiczne;
- stolarka okienna: w 2 pokojach zespolona PCV, w pozostałych pomieszczeniach okna drewniane, skrzynkowe;
- drzwi: typowe, płycinowe;
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna;
- ogrzewanie: CO opalane piecem na paliwo stałe;
- funkcjonalność: niska;
- stopień zużycia technicznego: wysoki, elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 15 października 2019r. o godz. 1100
w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, I piętro).

CENA WYWOŁAWCZA do I przetargu               - 185.000,- zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy zł)

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 22/100 – stanowi 2,58 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) – sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. 

Wadium – 30.000,-zł  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr    04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokaluw terminie do dnia 11 października 2019r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 11 października 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 11 października 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport); osoby prawne winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej; podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.2278); z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada.

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa.

Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu oryginał dowodu  wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal
w dniu 26 września 2019r.
  w godz. od 1430  do 1500.

Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456512.

 

 

 

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information