Sądowa 8 dz 269 2 ewid 

Budynek

przy

ul. Sądowej 8

działka  

nr 

269/2

pow. dz. 

0.1777 ha

  

miesięczna

stawka

czynszu

za 1 m2 :

3,50 zł (netto)

 Przetarg

22 sierpnia 2019 r.

godz. 11.00 

ODWOŁANY !

 

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego                          

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 poz. 1490),- 

ODWOŁUJĘ

ogłoszony na dzień 22 sierpnia 2019 r. na godz. 11.00 w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (wieżowiec, I piętro) I przetarg pisemny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu – nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej, położonej w Bolesławcu przy ul. Sądowej nr 8, wpisanej w księdze wieczystej Kw nr JG1B/00016333/8 – z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie opieki dla dzieci do lat 3 (żłobek) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece na dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2019r. poz. 409). Działka nr 269/2 o pow. 0.1777 ha, obręb 0009 miasta Bolesławiec. Przetarg pisemny nieograniczony - ogłoszony na podstawie zarządzenia Nr 202/2019 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Powodem odwołania przetargu jest uszczegółowienie warunków przetargowych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. Urz. z 2014r., poz. 1490), Zarządzenia Nr 202/2019  Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat  w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na miesięczną stawkę czynszu – nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonym przy ul. Sądowej Nr 8 w Bolesławcu.

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu – nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym,
położonym przy ul. Sądowej Nr 8 w Bolesławcu.

Sądowa 8 dz 269 2 pogl Sądowa 8 dz 269 2 mpzp Sądowa 8 dz 269 2 ort 

 

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości: 
Działka nr 269/2  o pow. 0.1777 ha zabudowana budynkiem niemieszkalnym, położona jest przy ul. Sądowej Nr 8 w Bolesławcu (obręb 9). Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, objęta  jest  księgą wieczystą Nr JG1B/00016333/8 i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, nieruchomość przeznaczona jest pod usługi publiczne – symbol z  z planu: A-UP4.   

Dane budynku: 
Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, posiadający jedną klatkę schodową w części centralnej, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły o stropach żelbetowych gęsto żebrowanych. Budynek posiada dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodna, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, system alarmowy (antywłamaniowy) oraz centralne ogrzewanie gazowe.

Ogólna powierzchnia użytkowa budynku  - 1016,52 m 2 w tym:
- powierzchnia piwnic – 176,74 m 2;
- powierzchnia parteru – 445,45 m 2;
- powierzchnia I piętra  - 394,33 m 2; 

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przeznacza się na zorganizowanie i prowadzenie opieki dla dzieci do lat 3 (żłobek) w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. 2019, poz. 409 t.j. z dnia 2019.03.01) Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej ( netto).   

Wysokość opłat z tytułu najmu: Na wysokość opłat składają się: wylicytowana miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej budynku wraz z należnym podatkiem VAT.

Opłaty wnosi się na bankowe konto wynajmującego Gminy Miejskiej Bolesławiec – do 10 dnia każdego miesiąca. Wszelkie opłaty eksploatacyjne pozostają po stronie najemcy.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej wynosi 3,50 zł (netto).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego grosza.

Wadium  - 8.000 zł  (słownie: osiem  tysięcy  złotych)

Pisemne oferty należy składać  w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta w Bolesławcu (Rynek 41)
w terminie do 19 sierpnia 2019r. do godz. 15.00 z napisem na kopercie „ Przetarg – Sądowa - żłobek”.

Oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2/ datę sporządzenia oferty;
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4/ oferowaną cenę , która powinna być większa od ceny wywoławczej,  sposób zapłaty;
5/ do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wadium wniesione w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec : PKO Bank Polski S.A. 0/Bolesławiec nr : 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 19 sierpnia  2019 roku, tak aby przed przetargiem  środki pieniężne znajdowały  się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec po wymienionym wyżej terminie nie zostaną dopuszczone  do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości, 
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej,- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne) – winny posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców ( tj. Dz.U.2017, poz.2278 ).

Zainteresowani  wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać nieruchomość w dniu 08 sierpnia 2019r.
w godzinach od 14.00 do godz. 15.00

    Część jawna przetargu odbędzie się w  dniu 22 sierpnia  2019 roku o godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 (biurowiec – I p.)

Prezydent Miasta Bolesławiec jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przeprowadzony przetarg uczyni niebyłym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec –„ biurowiec” – I p. pokój nr 109, tel. (645-65-17). Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na  stronie internetowej UM Bolesławiec  www. boleslawiec.eu – przetargi oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information