Warszawska dz 460 3 ewid 

Budynek

przy

ul. Warszawskiej

 

 działka  

nr 

460/3

pow. dz. 

0.0221 ha

 

Cena:

145.000 zł 

 

Przetarg

26 września 2019 r.

godz. 12.00 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. Urz. z 2014r., poz. 1490), Zarządzenia Nr 173/2019  Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia  30 maja 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej w Bolesławcu wraz ze sprzedażą budynku niemieszkalnego  – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej przy ul. Warszawskiej w Bolesławcu.

Warszawska dz 460 3 pogl Warszawska dz 460 3 mpzp Warszawska dz 460 3 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis nieruchomości: 
Działka nr 460/3 o pow. 0.0221 ha o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L” położona jest w pośredniej, południowej strefie miasta, atrakcyjnej pod względem budownictwa mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej w Bolesławcu (obręb 8). Grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie pełnego uzbrojenia. W niewielkiej odległości znajdują się obiekty handlowe i usługowe, przystanki komunikacji miejskiej. Działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym. Grunt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, posiada urządzoną księgę wieczystą  Kw nr JG1B/00014967/7  i  nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta sprzedawana nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym  – symbolem z planu: G-MWn9 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska. 

2. Dane budynku: 
- rok budowy 1890;
- powierzchnia użytkowa – 79,00 m 2,
- typ zabudowy – wolnostojąca - budynek w części przylega do sąsiedniego budynku mieszkalnego;
- podpiwniczenie -  nie występuje;
- ilość kondygnacji - jedna + poddasze użytkowe;
- konstrukcja – typowa murowana z cegły ceramicznej;
- stropy – sklepienia łukowe na belkach;
- dach i pokrycie – konstrukcja drewniana, dachówka ceramiczna;
- podłogi i posadzki – betonowe zniszczone, popękane;
- elewacja – tynk cementowo-wapienny;
- stolarka okienna – drewniana, stara, zniszczona;
- instalacje – brak;
- stan techniczny zużycia – bardzo wysoki.
Elementy wykończenia wnętrz praktycznie nie istnieją. Tynk elewacji ze znacznymi ubytkami, zawilgocony. 

Cena nieruchomości do I przetargu wynosi – 145.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Na cenę składają się:-   cena gruntu w udziale – 21,74 %,  cena budynku w udziale – 78,26 %. Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu – ceny gruntu i ceny budynku. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Wadium  - 25.000 zł  (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy  złotych).

   
PRZETARG     
odbędzie się w dniu  26 września  2019 roku o godz. 12.00 
w sali nr 113Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1
(biurowiec – I p.)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:  - wniesione wadium  w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości  - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec : PKO  Bank Polski S.A. 0/Bolesławiec nr : 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia   23 września  2019 roku, aby przed przetargiem  środki pieniężne znajdowały  się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec po wymienionym wyżej terminie nie zostaną dopuszczone  do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości, 
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne) – winny posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców ( tj. Dz.U.2016, poz. 1061).

Zainteresowani  wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać nieruchomość w dniu 05 września 2019r.
w godzinach od 14.30 do godz. 15.00

Prezydent Miasta Bolesławiec jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przeprowadzony przetarg uczyni niebyłym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zmian.) – sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.  Regulamin przetargu dostępny w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec –„ biurowiec” – I p. pokój nr 109, tel. (645-65-17). Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na  stronie internetowej UM Bolesławiec  www. boleslawiec.pl – przetargi oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej (BIP).

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information