Warszawska dz 460 1 ewid

Działka

przy

ul. Warszawskiej

działka  

nr 

460/1 

pow. dz. 

0.0891 ha

Cena:

115.000  

Przetarg

26 września 2019 r.

godz. 11.00 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014r. poz. 1490), zarządzenia Nr 157/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2019 roku  w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Warszawskiej – do sprzedaży wraz z innym budynkiem niemieszkalnym - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Warszawskiej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 460/1 o pow.0.0891 ha, wraz z budynkiem niemieszkalnym, obręb 0008, o użytku Bi
– z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna niską.     

 

Warszawska dz 460 1 pogl Warszawska dz 460 1 mpzp Warszawska dz 460 1 ort

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza netto do I przetargu wynosi – 115.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                     20.000 zł

Na cenę składają się: Cena gruntu w udziale – 96,41% Cena innego budynku niemieszkalnego – 3,59%. Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnia z uzyskanej w przetargu – ceny gruntu i ceny budynku. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.  Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  i usług (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) – cena gruntu wraz z innym budynkiem niemieszkalnym.

Przetarg
odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 23 września 2019r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 23 września 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 23 września 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec Dostępność komunikacyjna dobra. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi – 28,00 m2.                       

Na działce występuje zadrzewienie i zakrzewienie. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614).  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007 roku – działka   przeznaczona jest pod tereny zabudowy wielorodzinnej niskiej – symbol z planu G-MWn9.

Ustala się 5 letni termin zabudowy wymienionej działki. Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w ciągu 2 lat, a zakończenie w ciągu następnych 3 lat, licząc od daty spisania umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie budowy wybudowanie budynku  w stanie surowym zamkniętym. Określone terminy wiążą również następców prawnych.  Mając na celu racjonalną gospodarkę terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe oraz dla zapewnienia dotrzymania ustalonych terminów zabudowy działki - sprzedający zastrzega sobie: ustawowe prawo pierwokupu określone w art. 109-111 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowne prawo pierwokupu określone w art. 596-602 Kodeksu Cywilnego oraz prawo odkupu sprzedawanej nieruchomości zgodnie z art. 593-595 Kodeksu Cywilnego. Prawo to zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Prawo odkupu przysługiwało będzie sprzedającemu w okresie 5 lat, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna oraz przyłącze kanalizacyjne. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielem sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielem sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014967/7 założonej dla obrębu 0008 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zagospodarowania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information