Kościuszki dz 39 ewid 

Działka

przy

ul. Kościuszki

działka  

nr 

39 

pow. dz. 

3.4182 ha

Cena:

2.900.000  

Przetarg

25 września 2019 r.

godz. 11.00 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014r. poz. 1490), zarządzenia Nr 83/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia nr 208/2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 39, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki,
oznaczonej jako działka nr 39 o pow. 3.4182 ha, obręb 0001, o użytku RV – 1.8127 ha, RIVb – 0.8295 ha, LsIV – 0.3404 ha, W – 0.0241 ha, Bp – 0.4115 ha
– z przeznaczeniem pod zabudowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.    

 

Kościuszki dz 39 pogl Kościuszki dz 39 mpzp Kościuszki dz 39 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do II przetargu wynosi – 2.900.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                           500.000 zł
W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg
odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 19 czerwca 2019r., zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 20 września 2019r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 20 września 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 20 września 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. Dostępność komunikacyjna dobra, drogą asfaltową. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzewienie. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.).  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr XXXV/289/2013 z dnia 27 marca 2013 roku – działka przeznaczona jest pod tereny usług wielkopowierzchniowych – symbol z planu I-UC3.

Przeznaczenie podstawowe – tereny usług wielkopowierzchniowych, przez co rozumie się teren, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług, o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią.
Przeznaczenie uzupełniające – obsługa komunikacji, przez co rozumie się teren, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu samochodowego i pasażerów, takie jak: parkingi, garaże (w tym garaże wielopoziomowe, podziemne oraz częściowo zagłębione w gruncie), stacje paliw i przystanki autobusowe. 

Gmina Miejska Bolesławiec jest w posiadaniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2011r. wrażającej zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych, położonych w granicach działek nr 23/2 (0.2790 ha) oraz nr 23/4 (0.0614 ha) obecnie część działki nr 39 o użytku LsIV. Przy opracowaniu projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę należy wystąpić do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uzyskanie decyzji na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. poz. 1266 ze zm.). Z decyzji tej wynikać będzie obowiązek poniesienia stosownych opłat tj.; z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji. 

Przez teren działki przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014848/7 założonej dla obrębu 0001 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information