Sokola ewid dz 472 9

         Działka    

      przy   

    ul. Sokolej 

  

działka

nr 472/9  

 

pow. dz. 

0.1007 ha 

Cena : 

140.000 zł

Przetarg

11 września 2019 r.

godz. 12.00 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz zarządzenia nr 10/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Sokolej – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia nr 168/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2019 Prezydenta Miasta z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Sokolej – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ,- 

         Prezydent Miasta Bolesławiec         
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Sokolej,
oznaczonej jako działka nr 472/9 o pow. 0.1007 ha, obręb 0006, o użytku RV – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.    

Sokola pogl Sokola mpzp dz 472 9 Sokola ort dz 472 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do I przetargu wynosi – 140.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                         20.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg
odbędzie się w dniu 11 września 2019 roku o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 6 września 2019r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 6 września 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 6 września 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość gruntowa położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec. Dostępność komunikacyjna średnia, drogą gruntową. W najbliższym sąsiedztwie znajduje zabudowa jednorodzinna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr XXXIV/289/01 z dnia 27 marca 2001 roku – działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol  z planu MNp. Nieruchomość wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015123/6 założonej dla obrębu 0006 miasta Bolesławiec – prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 

Ustala się 5 letni termin zabudowy wymienionej działki. Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w ciągu 2 lat, a zakończenie w ciągu następnych 3 lat, licząc od daty spisania umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie budowy wybudowanie budynku  w stanie surowym zamkniętym. Określone terminy wiążą również następców prawnych.  Mając na celu racjonalną gospodarkę terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe oraz dla zapewnienia dotrzymania ustalonych terminów zabudowy działki - sprzedający zastrzega sobie: ustawowe prawo pierwokupu określone w art. 109-111 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowne prawo pierwokupu określone w art. 596-602 Kodeksu Cywilnego oraz prawo odkupu sprzedawanej nieruchomości zgodnie z art. 593-595 Kodeksu Cywilnego. Prawo to zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Prawo odkupu przysługiwało będzie sprzedającemu w okresie 5 lat, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania działki, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. W przypadku stwierdzenia na działce sieci uzbrojenia podziemnego nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

Przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Wydziału Środowiska o wydanie zezwolenia za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa.
Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.
Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information