Sokola ewid dz 472 101112

       Działki    

     przy   

   ul. Sokolej   

   dz. nr 

  472/10 

 472/11

  472/12  

pow. dz. 

0.1009 ha 

0.0980 ha

0.0951 ha

Cena : 

110.000 zł 

110.000 zł 

 105.000 zł  

Przetarg

11 września 2019 r.

godz. 11.00 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz zarządzenia nr 11/2019, nr 12/2019 i nr 13/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Sokolej – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia nr 169/2019, nr 170/2019, nr 171/2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 472/10, nr 472/11, nr 472/12, położonej w Bolesławcu przy ul. Sokolej – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonych w Bolesławcu przy ul. Sokolej
–  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sokola pogl Sokola mpzp dz 472 101112 Sokola ort dz 472 10 11 12

 

 

 

 

 

 

 


1. ul. Sokola - działka niezabudowana nr 472/10 o pow. 0.1009 ha, obręb 0006  miasta Bolesławiec, o użytku RV   
Cena wywoławcza (brutto) do II przetargu wynosi – 110.000 zł
Wadium w gotówce wynosi -                                           20.000 zł

2. ul. Sokola - działka niezabudowana nr 472/11 o pow. 0.0980 ha, obręb 0006  miasta Bolesławiec, o użytku RV   
Cena wywoławcza (brutto) do II przetargu wynosi – 110.000 zł
Wadium w gotówce wynosi -                                           20.000 zł

3. ul. Sokola - działka niezabudowana nr 472/12 o pow. 0.0951 ha, obręb 0006  miasta Bolesławiec, o użytku RV   
Cena wywoławcza (brutto) do II przetargu wynosi – 105.000 zł
Wadium w gotówce wynosi -                                           20.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT.  Cena osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej łącznie z podatkiem VAT.

Przetarg
odbędzie się w dniu 11 września 2019 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 15 maja 2019r., zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną działkę w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 6 września 2019r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 6 września 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 6 września 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału przetargu.  

Nieruchomości gruntowe położone są w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec. Dostępność komunikacyjna średnia, drogą gruntową. W najbliższym sąsiedztwie znajduje zabudowa jednorodzinna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr XXXIV/289/01 z dnia 27 marca 2001 roku – działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol  z planu MNp. Nieruchomości wpisane są w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015123/6 założonej dla obrębu 0006 miasta Bolesławiec – prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.    

Ustala się 5 letni termin zabudowy wymienionych działek. Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w ciągu 2 lat, a zakończenie w ciągu następnych 3 lat, licząc od daty spisania umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie budowy wybudowanie budynku  w stanie surowym zamkniętym. Określone terminy wiążą również następców prawnych.  Mając na celu racjonalną gospodarkę terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe oraz dla zapewnienia dotrzymania ustalonych terminów zabudowy działki - sprzedający zastrzega sobie: ustawowe prawo pierwokupu określone w art. 109-111 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowne prawo pierwokupu określone w art. 596-602 Kodeksu Cywilnego oraz prawo odkupu sprzedawanej nieruchomości zgodnie z art. 593-595 Kodeksu Cywilnego. Prawo to zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Prawo odkupu przysługiwało będzie sprzedającemu w okresie 5 lat, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania działki, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. W przypadku stwierdzenia na działkach sieci uzbrojenia podziemnego nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. Przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Wydziału Środowiska o wydanie zezwolenia za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej.
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information