Bankowa ewid 330 57

 Garaż

przy

  ul. Bankowej  

 działka  

nr 

330/57

pow. dz. 

0.0060 ha

 w udziale

1/2

Cena:

  21.000 zł 

  

Przetarg

05 września 2019 r.

godz. 10.00 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1490) oraz  Zarządzenia Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 09 kwietnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego – garażu, położonego na piętrze w dwukondygnacyjnym budynku transportu i łączności przy ul. Bankowej  wraz ze  sprzedażą  w udziale ½ gruntu, oznaczonego jako działka nr 330/57 - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokalu niemieszkalnego – garażu, położonego na piętrze w dwukondygnacyjnym  budynku transportu i łączności
przy ul. Bankowej wraz ze sprzedażą  w udziale ½ gruntu, oznaczonego jako działka nr 330/57 .

Bankowa pogl 330 57 Bankowa mpzp 330 57 Bankowa ort 330 57

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis nieruchomości :
Przeznaczony do sprzedaży wolny boks garażowy znajduje się na piętrze w dwukondygnacyjnym budynku transportu i łączności, położonym przy ul. Bankowej w Bolesławcu, posadowionym na gruncie stanowiącym działkę nr 330/57 o pow. 0.0060 ha (obręb 9). Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec, na zapleczu ul. Bankowej. W sąsiedztwie znajdują się garaże, park miejski, budynki mieszkalne, obiekty handlowe i usługowe.  Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem: A-KS2- tereny obsługi komunikacji.

2. Opis lokalu niemieszkalnego - garażu:
Lokal niemieszkalny – garaż, położony na I piętrze, tj. II kondygnacji nadziemnej w budynku transportu i łączności przy ul. Bankowej, jest w słabym stanie technicznym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Wrota wjazdowe z desek. Ściany – tynki cementowo-wapienne gładkie, posadzka betonowa. Funkcjonalność przeciętna – garaż ma niekorzystne proporcje – jest wąski i długi. - powierzchnia użytkowa garażu – 23,80 m 2.


Cena nieruchomości zabudowanej do  I przetargu wynosi  – 21.000 zł 

Na cenę składają się: cena gruntu w udziale – 29,25 %, cena budynku garażowego w udziale – 70,75 %. Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu ceny gruntu i ceny garażu.  

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu    notarialnego  kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1221 ze zmian.) – cena gruntu wraz z budynkiem garażowym zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.

Wadium w gotówce wynosi   –  4.000 zł (słownie: cztery  tysiące  zł).

PRZETARG 
odbędzie się w dniu  05 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali 113,
Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec-I piętro).

WARUNKIEM wzięcia udziału w PRZETARGU jest : wniesienie wadium w pieniądzu  ze wskazaniem nieruchomości – na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. 0/ Bolesławiec numer: 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 02 września 2019 roku, tak aby w dniu  02 września  2019 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec po wymienionym wyżej terminie  nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości, 
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne) – winny  posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).
Osoby biorące udział w przetargu winny okazać  dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać garaż w dniu 14 sierpnia 2019 r.
w godzinach od 14.30 do godz. 15.00.

Prezydent Miasta Bolesławiec jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi, a przeprowadzony przetarg uczyni niebyłym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – „biurowiec”- I piętro, pokój nr 109, tel.645-65-17. Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej UM Bolesławiec www. boleslawiec. pl – przetargi   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information