kosciuszki ewid 

 Działka

przy

ul. Kościuszki

 

  działka  

nr 

38 

 

 pow. dz. 

6.2262 ha 

Cena:

6.500.000 zł 

 

Przetarg

05 września 2019 r.

godz. 12.00 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490), zarządzenia Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia nr 156/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2019r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 38, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 6.2262 ha, obręb 0001, o użytku Bp – 0.3958 ha, PsIV – 0.0459 ha, PsV – 5.6830 ha, W – 0.1015 ha – z przeznaczeniem pod zabudowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.    

kosciuszki pogl kosciuszki mpzp kosciuszki orto

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do II przetargu wynosi – 6.500.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                      1.000.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg
odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 16 maja 2019r., zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 30 sierpnia 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 30 sierpnia 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega rów melioracyjny. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr XXXV/289/2013 z dnia 27 marca 2013 roku – działka przeznaczona jest pod;- tereny usług wielkopowierzchniowych – symbol z planu I-UC2, - tereny dróg publicznych (w rozumieniu przepisów odrębnych) – ulice klasy dojazdowej wraz urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią – symbol  z planu I-KDD2.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I-UC2 ustala się jako :
1) przeznaczenie podstawowe –  tereny usług wielkopowierzchniowych, przez co rozumie się teren, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług, o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000m2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią. 
2) przeznaczenie uzupełniające – obsługa komunikacji, przez co rozumie się teren na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu samochodowego i pasażerów, takie jak: parkingi, garaże (w tym garaże wielopoziomowe, podziemne oraz częściowo zagłębione w gruncie) staje paliw i przystanki autobusowe.

Na terenie o którym mowa  w pkt. 1 obowiązują między innymi następujące ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a/ obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym (w formie przylegających do siebie budynków),
b/ wysokość zabudowy nie może przekroczyć z 12 m, przy czym dopuszcza się podniesienie tej wysokości do 16 m na powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni dachu budynku w rzucie, w szczególności w celu wprowadzenia dominant nad strefami wejść oraz w wyeksponowanych narożnikach budynków, 
c/ maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,5,
d/ minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 10%,
e/ zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskaniem odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów  samochodowych.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu I-UC2 - w związku z uchwałą XXXVIII/377/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. Rady Miasta Bolesławiec, obsługa komunikacyjna dojazdu do będącej przedmiotem przetargu działki nr 38, odbywać będzie się tylko z ulicy dojazdowej I-KDD2. Ponadto, na podstawie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, istnieje możliwość ubiegania się o zgodę na obsługę komunikacyjną przedmiotowego terenu, poprzez włączenie się do drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki (dz. nr 15) w drodze odrębnej decyzji wydanej przez zarządcę drogi tj. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Na działce występuje zadrzewienie i zakrzewienie. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz.142 ze zm.).  

Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014848/7 założonej dla obrębu 0001 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. 
Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278).  

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information