dz 397 ewid 

Działka

przy

ul. Cieszkowskiego

  działka  

nr 

397 

pow. dz. 

 0.6794 ha 

Cena :

761.000 zł 

Przetarg

 ODWOŁANY!!!

                  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów                    z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 poz. 1490),-

 ODWOŁUJĘ

ogłoszony na dzień 5 września 2019 r. na godz. 1100 w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1   (wieżowiec, I piętro) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 397 o pow. 0.6794 ha wraz ze sprzedażą budynku niemieszkalnego i wiatą śmietnikową, stanowiącej własność Gminy Miejskiej, położonej w Bolesławcu przy  ul. Cieszkowskiego, wpisanej w księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015074/7 –                                               z przeznaczeniem do zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania miasta Bolesławiec.

Przetarg ustny nieograniczony - ogłoszony na podstawie zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 19 kwietnia 2019 roku.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień  z Zakładem Energetyki Cieplnej spółki z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy     ul. Gałczyńskiego, w zakresie ustalenia niezbędnych służebności wynikających z posadowienia na przedmiotowej działce sieci ciepłowniczej.

 

Bolesławiec, dnia 3 września 2019 r.

 


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014r. poz. 1490), zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bolesławcu u zbiegu ulic: Augusta Cieszkowskiego i Tadeusza Kościuszki – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu u zbiegu ulic: Cieszkowskiego i Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 397 o pow. 0.6794 ha wraz z budynkiem niemieszkalnym i wiatą śmietnikową, obręb 0003, (o użytku Ti- 0.5584 ha inne tereny komunikacyjne i Bi – 0.1210 inne tereny zabudowane) – z przeznaczeniem do zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania miasta Bolesławiec.    

dz 397 pogl dz 397 mpzp dz 397 ort

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza netto do I przetargu wynosi – 761.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                   100.000 zł

Na cenę składają się: Cena gruntu w udziale - 86,40% Cena składników budowlanych – 13,60%. Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnia z uzyskanej w przetargu – ceny gruntu i ceny budynków. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.  Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  i usług (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) – cena gruntu wraz z składnikami budowalnymi zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Przetarg
odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 30 sierpnia 2019r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 30 sierpnia 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy obwodnicy miejskiej drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. Dostępność komunikacyjna dobra, drogą asfaltową. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz stacja paliw LOTOS. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzewienie. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.).  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007 roku – działka  częściowo przeznaczona jest pod tereny obsługi komunikacji – symbol z planu B-KS1, częściowo pod ulice główne – symbol z planu B-KDg1 oraz ulice główne ruchu przyspieszonego – symbol z planu B-KDgp1.

W przypadku stwierdzenia na działce sieci uzbrojenia podziemnego Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00015074/7 założonej dla obrębu 0003 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy notarialnej do ustanowienia na działce nr 397, bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 337/5, nr 337/6 i nr 337/3 wpisanych w księdze wieczystej JG1B/00022660/4, polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób niezakłócony celem swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę 397 do drogi publicznej. 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zagospodarowania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. 
Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information