Gałczyńskiego 105 35 i 105 27 ewid 1

 Działki

przy

ul. Gałczyńskiego   

  dz. nr 

105/27

   i 105/35     

 

 łączna

pow. dz. 

    0.8507 ha  

Cena : 

1.900.000 zł  

  

Przetarg

 4 kwietnia 2019 r.    

  godz. 11.00 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 320/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego, składającej się z działek niezabudowanych nr 105/27 i nr 105/35 o pow. łącznej 0.8507 ha, obręb 0010, o użytku Bp -  z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną niską.   

 

Gałczyńskiego 105 27 105 35 pogl Gałczyńskiego 105 27 105 35 mpzp Gałczyńskiego 105 27 105 35 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do I przetargu wynosi –   1.900.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                        150.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT.  Cena osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

Przetarg
odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na nieruchomość gruntową w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 01 kwietnia 2019 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 01 kwietnia 2019 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 01 kwietnia 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału przetargu.  

Nieruchomość gruntowa, położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec. Dostępność komunikacyjna dobra, drogą asfaltową. Dostęp do drogi publicznej z działki nr 105/35 odbywać się będzie poprzez działkę nr 105/27, która ma bezpośredni dostęp od ul. Gałczyńskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się strefa osiedlowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowa usługowa. Wzdłuż południowej granicy działki jest skarpa, a część terenu zagospodarowana jest obiektami nietrwale związanymi z gruntem. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzewienie. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007 roku – działka  nr 105/27 przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną niską – symbol z planu C-MWs4 oraz działka nr 105/35 przeznaczona jest pod tereny obsługi komunikacji – symbol z planu C-KS5. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy notarialnej do ustanowienia na nieruchomości gruntowej, tj:
- działce nr 105/27 położonej w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej poprzez istnienie na jej terenie urządzeń technicznych w postaci sieci wodociągowej PE 110 (kolor niebieski), sieci kanalizacyjnej PCV400 (kolor czerwony) oraz na działce nr 105/35 sieci kanalizacyjnej kamionkowej DN300 (kolor pomarańczowy) w pasie o szerokości minimum 1,0 m (po 50 cm od osi sieci) przedstawione w załączniku nr 3 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasickiej nr 17 - celem swobodnego dojścia i dojazdu do urządzeń w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci, poprzez bieżącą eksploatację, dokonywanie kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usunięcia wszelkich usterek i awarii, w tym wymiany zniszczonych urządzeń i zużytych elementów urządzeń jak również jej odbudowy. 
- działkach nr 105/27 i nr 105/35 położonych w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej poprzez istnienie na jej terenach sieci ciepłowniczej jako sieci magistralnej 2xDn300/500 przedstawioną w załączniku nr 4 (kolor różowy) w pasie o szerokości 5 m.b. od osi rurociągu jako granicy korytarza przesyłowego na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego nr 51 - celem swobodnego dojścia i dojazdu do sieci w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci, poprzez bieżącą eksploatację, dokonywanie kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usunięcia wszelkich usterek i awarii, w tym wymiany zniszczonych urządzeń i zużytych elementów urządzeń jak również jej odbudowy.
Przez teren działek nr 105/27 i nr 105/35 przebiega sieć energetyczna i gazowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci, albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z każdym właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu, na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej.


Nieruchomość wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014860/7 założonej dla obrębu 0010 – prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information