Kubika 20 dz 206 23 ewid

Budynek

przy ul. B. Kubika

nr 20 

dz. nr 

206/23 

 pow. dz. 

0.0849 ha

 Cena :

699.000 zł

Przetarg

05 lutego 2019 r.

godz. 11.00 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. Urz. z 2014r., poz. 1490), Zarządzenia Nr 299/2018  Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Kubika Nr 20 w  Bolesławcu wraz ze sprzedażą  budynku mieszkalnego  – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Prezydent Miasta Bolesławiec

ogłasza I przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym  położonej  przy ul. Bolesława Kubika  Nr 20  w Bolesławcu.

Kubika 20 dz 206 23 pogl Kubika 20 dz 206 23 mpzp Kubika 20 zas Kubika 20 dz 206 23 ort

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis nieruchomości: Działka nr 206/23 o pow. 0.0849 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona przy ul. Bolesława Kubika Nr 20 w Bolesławcu (obręb 9), w odległości do centrum administracyjnego i handlowego około 200 m. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, wpisana jest do zbiorczej księgi wieczystej Nr JG1B/00014933/0 i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta działka nr 206/23, położona jest w terenie oznaczonym symbolem z planu: A-MWn4– zabudowa wielorodzinna niska. 

2. Na działce Nr 206/23 zlokalizowany jest zakryty kanał wodny „Młynówka”.

3. Dane budynku: Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, z dachem  wielospadowym o konstrukcji drewnianej, krytym papą. Wybudowany w technologii tradycyjnej, ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane oryginalne elementy budynku: bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma, kształt i obramowania otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. 

4. Stan techniczno-użytkowy budynku:
- ściany mocno zawilgocone;
- rynny i rury spustowe blaszane;
- tynki cementowo-wapienne malowane, widoczne zacieki na ścianach i stropie;
- okna zróżnicowane PCV oraz drewniane;  
- drzwi drewniane, stropy drewniane;
- schody betonowe;
- na strychu podłoga drewniana niestabilna;
- z tyłu budynku taras do remontu;
- instalacje w budynku zdewastowane;
Wejście do budynku od strony wschodniej poprzez wejście główne do budynku oraz od strony podwórza. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Instalacja grzewcza – piece kaflowe.Budynek do remontu kapitalnego.


Zestawienie powierzchni użytkowej: Budynek o powierzchni użytkowej – 302,91 m 2, 
- parter :   135,18 m 2,
- I piętro:  126,09 m 2,
- II piętro:   41,64  m 2.

Budynek posiada świadectwo  charakterystyki energetycznej.


5. Cena nieruchomości do I przetargu wynosi – 699.000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych).
6.  Na cenę składają się: - cena gruntu w udziale – 22,03 %, cena budynku w udziale – 77,97 %.Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu – ceny gruntu i ceny budynku.  Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

7. Wadium  - 100.000 zł (słownie: sto  tysięcy  złotych)

 

PRZETARG
odbędzie się w dniu  05 lutego 2019 roku o godz. 11.00
w sali nr 113  Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1 
(biurowiec – I p.)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:  - wadium wniesione  w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości  - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec : PKO  Bank Polski S.A. 0/Bolesławiec nr : 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia   01 lutego 2019 roku, tak aby przed przetargiem  środki pieniężne znajdowały  się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec po wymienionym wyżej terminie nie zostaną dopuszczone  do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości, 
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne) – winny posiadać zaświadczenie  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (tj. Dz.U. 2017, poz. 2278).

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać nieruchomość w dniu 17 stycznia 2019 r.
w godzinach od 14.30 do godz. 15.00

Prezydent Miasta Bolesławiec jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przeprowadzony przetarg uczyni niebyłym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zmian.) – sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.   

Regulamin przetargu dostępny w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec –„ biurowiec” – I p. pokój nr 109, tel. (645-65-17). Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na  stronie internetowej UM Bolesławiec  www. boleslawiec.eu – przetargi oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej.

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information