Info1Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn.: Jesteśmy aktywni – Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych w Lubaczowie na podstawie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń urzędu Miasta Bolesławiec.

 

    Do dnia 21.07.2022 r. nie wpłynęła żadna uwaga do złożonej oferty, ani w wersji papierowej ani elektronicznej.

                                                          II Zastępca

                                                        Prezydenta Miasta

                                                               /-/ Iwona Mandżuk-Dudek