c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2022_07_tbs_tbs-125.jpg

Dzięki dotacjom z budżetu miasta Bolesławca kolejne kamienice odzyskały dawny blask.

W ostatnim czasie spółka TBS w Bolesławcu zakończyła remonty elewacji budynków przy ulicach: Tysiąclecia 9, Kutuzowa 10, Kubika 13, Willowej 13. W budżecie miasta poznaczono na poszczególne nieruchomości następujące kwoty:  Tysiąclecia 9 – 100 tys. zł, Kutuzowa 10 – 50 tys. zł, Kubika 13 – 130 tys. zł, Willowa 13 – 100 tys. zł.

Warto przypomnieć, że tym roku trzy kamienice oraz zabytkowa sala gimnastyczka uzyskają dofinasowanie z budżetu miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. W styczniu br. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 500 tys. zł. Do udzielenia dotacji wytypowano cztery wnioski,  które spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wnioski na renowacje zabytkowych kamienic zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe. Czwarty wniosek złożony przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów dotyczy remontu elewacji sali gimnastycznej przy ul. Bankowej 10. Zaplanowane dotacje dotyczą remontów elewacji kamienic przy ulicach: Kubika 6, Kubika 7, Kubika 8/9. Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków  przyznawane są od 2005 r. W każdym przypadku wnioski dotyczyły obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej. Prace konserwatorskie przy obiektach każdorazowo zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej.