Info1.png

Od 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego, które będzie wynosiło 600 zł netto.

 

Kryterium dochodowe w wysokości 600 zł na osobę w rodzinie określa § 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296). 

Zgodnie z art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), zmiana kryterium stanowi podstawę do wyliczenia kryterium dochodowego, na podstawie którego od 1 stycznia 2022 r. uczeń będzie mógł ubiegać się o stypendium szkolne.

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty 

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 ww. ustawy). 
 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne, dotyczące udzielania pomocy dla uczniów uchwala Rada gminy w formie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (art.90f ustawy o systemie oświaty), kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

  • sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
   w art. 90d ust. 1;
  • formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
  • tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.