c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_10_rynek-112.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  27 października 2021 r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXXV sesji:

Przed rozpoczęciem sesji nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszych polskich powojennych bolesławieckich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa w latach 1945-47.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 września 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 września 2021 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.1.1. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

5.2.1. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Bolesławiec.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec
  w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Projekty uchwał Rady Miasta:

7.1. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska – S. Staszica w Bolesławcu,

7.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna – Zabobrze w Bolesławcu,

7.3. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa – Jeleniogórska – Rzemieślnicza w Bolesławcu,

7.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu,

7.5. uchylająca uchwałę nr XIX/201/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej
  w Bolesławcu, 

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (nieruchomość zabudowana, stanowiąca działkę nr 396
o pow. 0,1596 ha, obręb 0008, Bolesławiec-8),

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (lokal użytkowy nr 12 zlokalizowany w budynkach nr 36, 37, 38, położonych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 280, 281, 282, zlokalizowanych w obrębie 0009, Bolesławiec-9),

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na cel publiczny,

7.9. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat, udziałów Gminy Miejskiej Bolesławiec
w prawie własności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Bolesławiec, obręb 0029, Trzebień,

7.10. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działka nr 966, położona przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1c
w Bolesławcu oraz działka nr 319, położona przy ul. Chopina nr 17/18
w Bolesławcu,

7.11. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, nr 4, nr 6, nr 7 i nr 9, położonych w budynku przy ul. Polnej
Nr 9 w Bolesławcu,

7.12. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

7.13. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7.14. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.15. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,

7.16. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

 1. Sprawy organizacyjne:

8.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 1. Zamknięcie sesji.