c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_10_rynek-115.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec:
 • w sprawie w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska – S. Staszica w Bolesławcu,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna – Zabobrze w Bolesławcu,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa – Jeleniogórska – Rzemieślnicza w Bolesławcu,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu,
 • uchylająca uchwałę nr XIX/201/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej
  w Bolesławcu, 
 • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (nieruchomość zabudowana, stanowiąca działkę nr 396
  o pow. 0,1596 ha, obręb 0008, Bolesławiec-8),
 • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (lokal użytkowy nr 12 zlokalizowany w budynkach nr 36, 37, 38, położonych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 280, 281, 282, zlokalizowanych w obrębie 0009, Bolesławiec-9),
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na cel publiczny,
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat, udziałów Gminy Miejskiej Bolesławiec
  w prawie współwłasności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Bolesławiec, obręb 0029, Trzebień,
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działka nr 966, położona przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1c
  w Bolesławcu oraz działka nr 319, położona przy ul. Chopina nr 17/18
  w Bolesławcu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, nr 4, nr 6, nr 7 i nr 9, położonych w budynku przy ul. Polnej Nr 9 w Bolesławcu,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
 • w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 1. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.