ogloszenie.png

Prezydent Miasta Bolesławiec działając na podstawie art. 29, art. 30 i art. 39-42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021 r., poz. 247, ze zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pn.: „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bolesławiec”.  

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Bolesławiec.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się projekt „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bolesławiec”  jest dostępna na stronie BIP Urzędu Miasta Bolesławiec: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl zakładka „Tablica ogłoszeń” – „Konsultacje społeczne”.   

Uwagi i wnioski do projektu „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bolesławiec”, mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane