c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_04_rynek_042021-113.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXIX sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXIX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 marca 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 marca 2021 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec
  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 8. Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
 9. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa – Wrzosowa w Bolesławcu,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – Myśliwska – Gajowa – Jarzębinowa
   w Bolesławcu,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej w Bolesławcu,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu,
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2019-2022” za okres 2019-2020,
  • w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Bolesławiec,
  • w sprawie zmiany Uchwały nr  IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: Nr XXXI/329/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Nr X/119/2019
   z dnia 25 września 2019 r. oraz Nr XIX/207/2020 z dnia 20 maja 2020 r.,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  • w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,
  • w sprawie rozpatrzenia petycji,
  • w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 10. Sprawy organizacyjne:
  • Informacje bieżące dla Rady Miasta.

11.Zamknięcie sesji.