c_200_140_16777215_00_images_ikony_INFORMACJE.jpg

Właścicielom nieruchomości niezamieszkałych przypominamy o konieczności zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,

wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi gmina.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec  są dostępne  na stronie internetowej http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl w zakładce: Gospodarka odpadami komunalnymi - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=100687).

 

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujący co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439).