c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_03_okalizacja_inwestycji_Strona_08.jpg

Rada Miasta Bolesławiec po raz pierwszy procedowała rozwiązania wprowadzone przez ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. ustawę „lex deweloper”.

Specustawa mieszkaniowa weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. a jej założeniem jest wprowadzenie regulacji umożliwiających przyspieszenie realizacji inwestycji, w tym upraszczających i usprawniających procedury administracyjne.

Przedmiotem uchwały Rady Miasta Bolesławiec było ustalenie lokalizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza, niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza w Bolesławcu wystąpiła firma Expiro Tomasz Nuckowski. Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził procedurę formalno-prawną określoną w przepisach Ustawy i przekazał Radzie Miasta Bolesławiec projekt uchwały wraz z opiniami i uwagami oraz wynikiem dokonanych uzgodnień, a także ze względu na położenie ośmiu działek przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedłożył również Prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko, sporządzone na potrzeby tych planów oraz opracowanie ekofizjograficzne.

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na „budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/2, 291/3, 291/4 obr. 8 przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza w Bolesławcu”.

Na działkach objętych inwestycją przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza projektowany jest budynek z maksymalną łączną powierzchnią użytkową mieszkań - 2100 mkw. W budynku przewidziano 40 mieszkań. Inwestycja zakłada m.in. 40 miejsc parkingowych, w tym 26 miejsc w garażu podziemnym. Budynek w kształcie litery L ma liczyć cztery kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną.