c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_04_rynek_04_2020-113.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec:
2.1. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na „budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
i zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/2, 291/3, 291/4 obr. 8 przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza w Bolesławcu”
2.2. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
2.3. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiosenna” na terenie miasta Bolesławiec,
2.4. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 października 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym,
2.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 października 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Bolesławiec,
2.6. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec,
2.7. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Bolesławiec,
2.8. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021,
2.9. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
2.10. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 typu D dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2.11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
2.12. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
2.13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
2.14. w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu,
2.15. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.