c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2021_03_honorowe_promo-111.jpg

W 2021 roku ogłoszenie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku następuje za pomocą cyklicznych wydarzeń online. Na stronie internetowej UM Bolesławiec prezentowane są osiągnięcia laureatów nagrody.

 

W tym roku, pandemicznym, miało miejsce indywidualne wręczenie nagród, podczas kameralnych uroczystości w Pałacu Ślubów.

W tegorocznej edycji prezydent Bolesławca Piotr Roman przyznał 20 nagród: 5 nagród w dziedzinie nauki, 2 nagrody w dziedzinie kultury, 3 nagrody w dziedzinie działalność społeczna, 9 nagród w dziedzinie sportu oraz 1 nagrodę w kategorii „inne”. Ponadto 5 nagród honorowych i 4 wyróżnienia.

Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna, sport i inne przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką, laureaci otrzymują również gratyfikację finansową.

Od 2004 r. Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje również nagrody honorowe. Są one przyznawane za szczególnie cenne inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do promocji miasta. Nagrodę honorową potwierdza się statuetką.

Od 2006 r. w uznaniu osiągnięć za promocję Bolesławca wręczane są również dyplomy-wyróżnienia.

 

Laureaci nagrody za promocję Bolesławca w 2020 roku 

 

(Nagrody honorowe – pierwsza prezentacja z cyklu wydarzeń online)

 

Nagrody honorowe

Teresa Wolanin - historyk sztuki, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w latach 1971–2001. Przez 30 lat pracy w muzeum konsekwentnie tworzyła kolekcję bolesławieckiej ceramiki, której poświęciła pierwszy informator w 1974 roku i pierwszy, obszerny katalog w 1995 roku, opracowany we współpracy z dr Marią Starzewską. Współdziałała z naukowcami, kolekcjonerami oraz instytucjami w Polsce i Niemczech w zakresie badań nad ceramiką i opracowywania dziejów miasta. Podczas jej kadencji zorganizowano ponad 20 wystaw czasowych promujących bolesławiecką ceramikę na terenie kraju i za granicą, m.in. w Instytucie Polskim w Paryżu. Od przejścia na emeryturę w 2001 roku nadal aktywnie uczestniczy w programach badawczych realizowanych przez Muzeum Ceramiki, współpracuje ze Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” a także z wałbrzyskim Muzeum Porcelany i Fundacją UNIKAT w ramach organizowanych od 2013 roku Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu - została założona w 1958 roku. W roku 1961 patronem szkoły został Jan Matejko, co podkreślało rolę wychowania plastycznego dla uczniów „czwórki”. W 1965 roku szkoła nawiązała relację z kapitanem i załogą statku „Jan Matejko”,  co stało się inspiracją do stworzenia w budynku szkoły Muzeum Morskiego. Szkoła od lat stanowi „Kuźnię sportowych talentów”, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich lokatach zawodów sportowych wszelkich dyscyplin. W 2000 roku szkoła dołączyła do „Klubu Szkół Uczących się”, w 2002 roku do programu „Szkoła z klasą”, a w 2008 r. do programu „Mam szansę – podaj mi rękę”. W 2016 r. „czwórka” uzyskała certyfikaty: „Szkoły sportowych talentów” i „Bezpiecznej szkoły”. Szkoła dba również o nawiązywanie przez jej uczniów kontaktów z rówieśnikami ze szkół z miast partnerskich: Pirny oraz Českiej Lipy, a także z Jindrichovic pod Smrkem i Liberca. Współpraca z Centrum Edukacji Europejskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przyczyniła się do poszerzania wiedzy, innowacji i modyfikacji pedagogicznych. Szkoła dwukrotnie otrzymała certyfikat „Szkoła Ucząca się” oraz certyfikaty: „Szkoła z Klasą” i „Szkoła Odkrywców Talentów”. W 2020 roku szkoła brała udział w Inicjatywie Komisji Europejskiej „One star, one wish”, a także w projektach na platformie eTwinning: „R-EU-Connected”, w ramach którego uczniowie tworzyli wspólnie drzewa wartości europejskich i przygotowali symulację obrad Parlamentu Europejskiego.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - od kilku lat współpracuje ze stowarzyszeniami miast ceramiki we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Niemczech, Portugalii i Czechach oraz z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej „Miasta Ceramiki”. Jest także członkiem wspierającym Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tej współpracy w latach 2017-2018 zorganizowano cykl wystaw promujących bolesławiecką ceramikę we Włoszech, a także cykl wystaw prezentujących włoską ceramikę w Polsce. W 2020 r. Muzeum Ceramiki aktywnie zaangażowało się w starania o włączenie Bolesławca do Europejskiego Szlaku Ceramiki, jednego z międzynarodowych szlaków kulturowych certyfikowanych przez Radę Europy. Dzięki nawiązaniu współpracy z Telemark Museum w Skien w Norwegii i operatorem Europejskiego Szlaku Ceramiki  - włoskim miastem Faenza, została opracowana koncepcja projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. Projekt ten, którego głównym elementem jest rewitalizacja jednego z najcenniejszych bolesławieckich zabytków – neogotyckiego pałacu Pücklera, otrzymał w 2020 r. dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa. Aktywna działalność muzeum, przy zaangażowaniu licznych partnerów w kraju i za granicą, umożliwia realizację wielu międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej bądź z innych źródeł. W ich ramach zrealizowano wiele inwestycji (m.in. modernizacje wystaw stałych, zakup wyposażenia i multimediów), a także przedsięwzięć wystawienniczych, promocyjnych i edukacyjnych (m.in. organizacja wystaw w kraju i za granicą, wydanie publikacji, organizacja konferencji i różnego rodzaju warsztatów). W 2020 r. Muzeum realizowało pięć projektów z 12 partnerami z Włoch, Austrii, Niemiec, Słowenii i Czech. Działania te zostały docenione przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa” oraz wyróżnione przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska przyznaniem bolesławieckiemu muzeum Dolnośląskiego Kluczu Sukcesu w 2020 r.

Terenowa Organizacja NSZZ „Solidarność” w Powiecie Bolesławieckim - w roku 2020 NSZZ „Solidarność” obchodziła 40-lecie istnienia. Od początku funkcjonowania „Solidarności” wielu, często anonimowych działaczy, przeciwstawiało się ówczesnej władzy. Opór widoczny w przestrzeni publicznej, na ulicach, w postaci m.in. strajków, druku i kolportażu ulotek, prasy groził utratą pracy, dotkliwymi karami grzywny, czy też więzieniem lub internowaniem. Taki los spotkał wielu lokalnych działaczy związkowych. Obecnie bolesławieccy działacze NSZZ „Solidarność” są mocno zaangażowani w życie lokalnej społeczności. Współorganizują uroczystości upamiętnienia kolejnych rocznic działalności, w ramach których organizowane są prelekcje, konferencje, wystawy, konkursy mające na celu popularyzację wiedzy historycznej, szczególnie wśród młodzieży. W związku z 40. rocznicą powstania „Solidarności” działacze Biura Terenowego wystąpili z inicjatywą budowy bolesławieckiego pomnika „Solidarności”, który odsłonięto w 2020 roku. Podczas uroczystości upamiętniających jubileusz 40-lecia Wojewoda Dolnośląski wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla bolesławieckiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”: Zbigniewowi Razikowi - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Dariuszowi Góreckiemu - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Arkadiuszowi Urbanowi, Bogusławowi Frydrychowi, ks. Józefowi Gołębiowskiemu, Lucjanowi Złotkowskiemu - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jedną z najważniejszych form działalności bolesławieckiego Biura Terenowego NSZZ „Solidarność” jest upamiętnianie zasłużonych działaczy zakładowych i międzyzakładowych struktur, poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz wniosków o przyznanie odznaczeń rangi państwowej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - od roku 2019 przechodzi proces licznych zmian infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Jednym z efektów tych działań było przyznanie nagrody za projekt „Diagnostyka fundamentem leczenia” w konkursie Inspiracje 2019, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”. Bolesławiecki Szpital jako jeden z kilku w województwie został wyznaczony do roli jednoimiennego szpitala zakaźnego, do którego trafiali pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2 z terenu całego województwa dolnośląskiego. W obliczu tego wyzwania w szpitalu stworzono kompleksowy system leczenia i diagnozowania pacjentów, na który składają się: własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów, trzy karetki wymazowe, izolatorium, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. Szpital w Bolesławcu stanowi dzisiaj jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w województwie dolnośląskim. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zrealizował innowacyjną w skali kraju inwestycję, która polegała na budowie szpitala modułowego dla chorych zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze przedsięwzięcia w celu realizacji tej inwestycji zostały podjęte latem, kiedy liczba zakażeń nie przekraczała kilkuset dziennie, a liczba hospitalizowanych pacjentów była stosunkowo niewielka. Ta pionierska inwestycja pozwoliła na skuteczne leczenie pacjentów podczas wzrostu ilości zakażeń w okresie jesienno-zimowym 2020 roku.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.