c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_05_kwiecien_2020-351.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Bolesławiec, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

– w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XIX sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XIX sesji.
  3. Przyjęcie protokołów XVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 lutego 2020 r. oraz XVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15 kwietnia 2020 r.
  4. Informacje:

4.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,

4.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

  1. Projekty uchwał Rady Miasta:

5.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska – S. Staszica w Bolesławcu,

5.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Bolesławcu,

5.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna – Zabobrze
w Bolesławcu,

5.4. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

5.5. w sprawie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonych w Bolesławcu przy ul. Ceramicznej i ul. Jagiellonów,

5.6. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat,

5.7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/337/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia

22 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

5.8. w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałą nr XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr X/119/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r.,

5.9. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec,

5.10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu (przebudowa drogi powiatowej Nr 2280),

5.11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu (przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D),

5.12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

5.13. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.,

5.14. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

5.15. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

5.16. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 103/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu organizacji zajęć
i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,

5.17. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,

5.18. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu na kadencję 2020-2023 (wybory uzupełniające).

  1. Sprawy organizacyjne:

6.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.

  1. Zamknięcie sesji.

TRANSMISJA NA ŻYWO: https://youtu.be/DGwsXL9I23c