c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_04_urzad_pracy_logo.jpg

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu zaprasza do składania wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Do składania wniosków zapraszamy przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie powiatu bolesławieckiego.


 
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 
O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 
 
Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 
Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia ma dzień 29 lutego 2020 r. 
 
Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl   po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu.
 
Kompletne wnioski, zawierające w szczególności informacje umożliwiające udzielenie pomocy publicznej, będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków publicznych.
 
Więcej informacji w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców

Załączniki

wniosek_pozyczka.pdf (pdf, 184 KB)

wniosek_pozyczka.docx (docx, 32 KB)

umowa_pozyczka.pdf (pdf, 194 KB)

umowa_pozyczka_zal_2.pdf (pdf, 146 KB)

umowa_pozyczka_zal_2.docx (docx, 21 KB)

instrukcja_pozyczka.pdf (pdf, 178 KB)

zasady_udzielania_pozyczka.pdf (pdf, 194 KB)

Żródło: https://boleslawiec.praca.gov.pl/-/11929263-pomoc-dla-mikroprzedsiebiorcow-w-ramach-tarczy-antykryzysowej