Info1Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Bolesławiec. W tym dla nas trudnym czasie  musimy zostać w domu dla naszego i wspólnego bezpieczeństwa. Nie możemy spotykać się z rodziną i przyjaciółmi. Mamy dla Was konkurs na krótki filmik.( ok. 20 s) Chwyć za telefon, tablet lub usiądź przed komputerem i nagraj filmik ze słowami otuchy lub życzeniami. Czekamy na Wasze filmiki, niech pomogą Wam rodzice, starsze rodzeństwo. Trzy najlepsze filmiki zostaną nagrodzone  i wyemitowane.

 

Regulamin Konkursu

 • Organizator:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu

 • Patronat:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Bolesławiec

 • Założenia wstępne:
 1. Oficjalna strona informacyjna:

www.bok.boleslawiec.pl, a także Facebook: www.facebook.com/bokmcc/

 1. Część konkursową obejmuje nagranie i przesłanie do Organizatora 20 sekundowego filmiku ze słowami otuchy, pozdrowieniami w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
 • Termin Konkursu:

30 marca – 13 kwietnia 2020 r.

kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Uczestnicy:
 1. W Konkursie mogą wziąć udział:

- dzieci w wieku przedszkolnym,

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 • Warunki uczestnictwa:

- Uczestnik Konkursu, przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka zapozna się i Uczestnika z Regulaminem i  zadaniem konkursowym „Dobre słowo antywirusowe - #zdomumówięcześć!”.

-  Uczestnik nagrywa filmik o dł. ok. 20 sekund. Prace muszą zostać przesłane łącznie z: klauzula informacyjną, ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych wyrażonymi przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych dzieci i inne osoby, które występują w nagraniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

 • Jury Konkursu

Przesłane prace zostaną ocenione przez Jury Organizatora Konkursu. Jury wybierze prace, które w jego ocenie mają oryginalną wartość emocjonalną oraz zostały wykonane najciekawiej, najbardziej fantazyjnie.

 • Nagrody 

Laureaci Konkursu zostaną poinformowani wiadomością e-mail o wyniku Konkursu.

Nagrody zostaną wysłane w terminie do 30 dni roboczych od daty ogłoszenia laureatów Konkursu.

Zasady i Termin zgłaszania udziału w Konkursie:

 1. Uczestnik prześle plik na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /plik można przesłać za pomocą WeTransfera/, w czasie trwania Konkursu, przez co wyraża wolę upublicznienia nagrania (na stronie internetowej www.bok.boleslawiec.pl oraz na fb BOK – MCC.

- Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe.

- Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

- W treści e-maila należy podać wymagane dane, tj.: imię, nazwisko i wiek Uczestnika Konkursu, imię                              i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mailowy i nr kontaktowy, a także adres korespondencyjny potrzebny do wysyłki nagród oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych i na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu oraz filmiku, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Regulaminu,

- na jednym nagraniu może występować kilka osób (poza Uczestnikiem Konkursu), pod warunkiem,                              że Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody, w tym na wysłanie do Konkursu nagrania przedstawiającego wizerunek osób trzecich i jego wykorzystania w sposób opisany w Regulaminie.

 1. Termin przesyłania kart zgłoszeń - do 13 kwietnia 2020 r.

6.Nadesłane filmiki zostaną ocenione pod kątem weryfikacji spełnienia kryteriów konkursowych, w tym m.in. weryfikacji wymogów technicznych (możliwość niezakłóconego odtworzenia filmu w odpowiedniej jakości) oraz zostaną sprawdzone, czy nadesłany materiał nie zawiera treści niecenzuralnych.

7.Poprzez zamieszczenie filmiku w sposób określony w niniejszym Regulaminie, opiekun prawny Uczestnika Konkursu oświadcza, że:

a)wysłany filmik nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym, że prezentowany wizerunek jest wizerunkiem Uczestnika Konkursu, zaś o ile w filmiku utrwalono wizerunki innych osób, wyraziły one zgodę na wykorzystanie filmiku w sposób opisany                                       w niniejszym Regulaminie;

b)wyraża zgodę na nieodpłatną publikację filmiku w sposób opisany w Regulaminie oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka i filmiku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.Wyniki Konkursu, w tym informacja o przyznaniu nagród – lista laureatów (imię i nazwisko), zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bok.boleslawiec.pl.

 • Ochrona danych:

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe - #zdomumówięcześć!” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/imię, nazwisko, wiek, tel., e-mail, szkołę/ mojego dziecka*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jako Administratora danych osobowych, w celu realizacji Konkursu dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe - #zdomumówięcześć!”, w tym publikacji imienia, nazwiska, oraz rozpowszechniania wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć w formie cyfrowej i drukowanej jak i filmów w celach promocyjnych i informacyjnych, przez ich publikację w formie drukowanej i/lub elektronicznej na stronie internetowej                            i urzędowej stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec, za pośrednictwem portali społecznościowych /www.bok.boleslawiec.pl, facebook BOK-MCC/ należących do Administratora. Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Dane podajemy dobrowolnie, wiedząc, że mam prawo do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

                                                                                                                   

…………….......................................................................

                                                                (data i podpis/podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pisemnie: na adres siedziby Administratora.

III.       PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:
 3. realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn. zm.), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

-           dostępu do treści swoich danych osobowych,

-           sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-           usunięcia swoich danych osobowych,

-           ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-           przenoszenia swoich danych osobowych,

-           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.      PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII.     PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w Konkursie dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe - #zdomumówięcześć!”.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…..........……...…...............................                                           ...……..…………………….…..

Miejscowość, data                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna