Info1W Urzędzie Miasta Bolesławiec trwają prace związane z  pakietem pomocowym dla przedsiębiorców. Wsparcie dla bolesławieckich przedsiębiorców dotyczyć ma zniesienia bądź odroczenia płatności za czynsz w gminnych lokalach, odroczenia części podatków, rozłożenia opłat na raty, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych.

 

Warto przypomnieć, że przedsiębiorca już teraz może zwrócić się do organu podatkowego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym z wnioskiem o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Przypominamy również przedsiębiorcom, którzy zawieszają działalność, aby złożyli korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Korekty złożone do 10 kwietnia powodują brak ponoszenia tej opłaty za kwiecień.