c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2020_01_XVI_sesja_rm_sesja_rm-112.jpg

W 2020 r. pięć obiektów uzyska dofinasowanie z budżetu miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

29 stycznia 2020 r. obradowała Rada Miasta Bolesławiec. Podczas obrad XVI sesji radni zapoznali się ze stanem realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych. Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Uchwalony został plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalne kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych. Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec i zmian w budżecie miasta. Zmiany dotyczyły również statutu Bolesławieckiej Rady Seniorów. Rada uznała, że wniesiona 6 grudnia 2019 r. petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Podczas sesji radni zapoznali się z informacjami prezydenta miasta i przewodniczącego RM o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym.