c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_11_listopad-796.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad XIII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 października
  2019 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  XII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 października 2019 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2019 r.
 7. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/335/09 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania
   z terenów rekreacyjnych i sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności
   i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso,
  • w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Alfredowi Kwarciakowi,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Grzegorzowi Menetowi.
 1. Sprawy organizacyjne:

8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji.