c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_10_sesja_rm_sesja_rm-228.JPG

30 października 2019 r. odbyła się XII sesja Rady Miasta Bolesławiec. Rada podjęła dwie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyły one terenów zlokalizowanych w kwartałach ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy – Warszawska – Gdańska – część „A”; Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej. Uchwała  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyła terenu zlokalizowanego w rejonie ulic:  Widok – Ptasia – Storczyków.

 

W związku z rozbudową osiedla mieszkaniowego w zachodniej części miasta oraz koniecznością nadawania numerów porządkowych dla nowo wybudowanych nieruchomości uchwalono nazwy ulic: „Jastrzębia” i „Wilcza”. Ulice zlokalizowane są w rejonie ulic Sokolej, Łowieckiej i Gajowej.

Radni dokonali zmian w dotychczasowej uchwale w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Zmiany wynikają z faktu, iż 4 października weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W związku z porozumieniem intencyjnym pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. "Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu", radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu. Na realizację remontu mostu w tegorocznym budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 125 000 zł.

Radni uchwalili zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w budżecie miasta na 2019 r. Plan dochodów po zmianach wynosi 194 795 541,77 zł, plan wydatków 189 553 478,93 zł. Zmiany nastąpiły również w uchwale w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad ich promocji i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Podczas XII sesji rada uznała, że wniesiona 26 sierpnia 2019 r. przez pana Konrada Cezarego Łakomego radcę prawnego z Kancelarii Radcy Prawnego CASUS NOSTER z siedzibą w Lublinie petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Trzy uchwały podjęto w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiono bez dalszego biegu. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników stwierdził, że zgłoszenia dwóch kandydatów na ławnika w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. nie zawierają wystarczającej liczby podpisów obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy miejskiej Bolesławiec. Natomiast zgłoszenie jednego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, wpłynęło do Rady Miasta Bolesławiec 1 lipca 2019, a więc po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Miasta Bolesławiec wybrała trzech kandydatów: Dominikę Teresę Klementowicz, Romana Józefa Kowalika, Dorotę Matusiak. Rada dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu w osobach: Janusz Janik, Eugenia Wolak, Monika Barbara Wawrzynowska, Magdalena Olga Konieczna, Bożena Miś. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Bolesławcu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano Barbarę Elżbietę Ratajczak.

Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta Bolesławca i przewodniczącego RM o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym oraz analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Bolesławiec. Podczas sesji przyjęto również informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Archiwum wiadomości

Bolesławiec ul. Nadrzeczna

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information